palvelut_ja_tuotteet_kasittely_ja_hyodyntaminen_main.jpg

KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2014 yhteensä 20 293 jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaanotettu määrä oli 23 704 jätekuormaa. Vastaanotetusta jätteestä pystyttiin ohjaamaan hyötykäyttöön 96 prosenttia, kun edellisvuonna prosentti oli 94.

Vastaanotetusta materiaalista kierrätettiin 64 prosenttia, joko sellaisenaan tai hyödyntämällä materiaalina jossain muussa käyttötarkoituksessa. Jätteestä 32 prosenttia hyödynnettiin energiatuotannossa polttoaineena.  Neljä prosenttia vastaanotettavasta materiaalista oli hyödyntämiskelvotonta, jolloin se loppusijoitettiin.

Hyödynnettävien jätteiden kentällä suoritettiin tehostetusti maanrakentamiseen soveltuvien jätemateriaalien jatkokäsittelyä eli murskausta ja seulontaa. Maanrakentamisessa hyödynnettiin seuraavia jäteperäisiä materiaaleja, joilla pystyttiin korvaamaan neitseellisten kivi-aineksien käyttöä.

 

palvelut_ja_tuotteet_kasittely_ja_hyodyntaminen_taulukko.jpg

Varastokasojen ja loppusijoitusalueen laskenta

Jätteiden varastokasojen määrittelyssä kesällä 2014 käytettiin robotti-ilmakuvausta, jonka tavoitteena oli saada nopeasti aiempaa luotettavampi tulos inventointiin. Varastokasojen jätemäärät ovat aikaisemmin perustuneet tulo- ja lähtövirroista tehtyihin laskelmiin sekä jääneiden jakeiden suhteen määrien arviointiin.

Robotti-ilmakuvauksen avulla saatiin nyt loppusijoitusalueen tilavuustietoa, jota voitiin verrata aiemmin takymetrillä mitattuun tilavuustietoon. Tulokset olivat lähellä toisiaan. Jälkeenpäin mittaustiedoista voidaan selvittää myös niiden kasojen tilavuudet, joita ei ole aiemmin laskettu. 

Tulokset olivat erittäin lähellä punnittua tietoa, epätarkkuutta tuloksessa aiheuttaa vain eksaktin tiheystiedon puuttuminen.

Energiana hyödyntäminen ja pohjatuhkan käsittely

Energiahyödyntämiskohteista merkittävin on Westenergyn jätevoimala, johon toimitettiin 43 387 tonnia poltettavaa jätettä sähkön- ja kaukolämmöntuotannon polttoaineeksi. Toimitetusta määrästä välivarastoidun jätteen osuus oli 8 414 tonnia. Välivarastoidun poltettavan jätteen laatua seurattiin ottamalla varastosta neljä erillistä kokoamanäytettä, joiden lämpöarvo analysoitiin. Analyysien perusteella välivarastoidun jätteen tehollinen lämpöarvo (ka.11.84 MJ/ kg) on edelleen polton kannalta hyvällä tasolla.

Jätteenpolton pohjatuhkan vastaanottomäärä oli 30 006 tonnia. Pohjatuhkasta poistettiin magneettiset metallit seulomalla ja toimitettiin hyödynnettäväksi. Seulottu pohjatuhka käsiteltiin heinäsyyskuussa Inashco BV:n ADR-mobiililaitteistolla, yhteensä 27 998 tonnia. ADR- laitteiston toiminta perustuu ballistiseen erotukseen eli ADR erottelee kostean hienoaineksen karkeammista jakeista.  Käsittelyssä muodostuu mineraaliainesta, rautametallia ja NF-jaetta. Mineraaliaineksen hyötykäyttöä maanrakennusaineksena kehitetään edelleen ja NF- jae toimitettiin hyödynnettäväksi Hollantiin. Rautametallit kierrätettiin takaisin metalliteollisuuteen. Yhtiö on edelleen vahvasti mukana pohjatuhkan käsittelyhankkeessa Suomen Erityisjäte Oy:n ja Inashco BV:n kanssa.

Loppusijoittaminen

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella tehtiin lämpökamerakuvaus mahdollisten haitallisten kaasuvuotokohtien paikallistamiseksi maaliskuussa. Havaittujen vuotokohtien tiivistämiskorjaukset suoritettiin huhti-toukokuun aikana. Samalla parannettiin kaasujärjestelmän toimintaa soihtujen ja kaivojen juurien tiivistyskokeilujen avulla. Tarkoituksena oli parantaa kaasukaivojen juurien tiiveyttä ja sen kautta minimoida entisestään mahdollisia hajuja aiheuttavia vuotoja sekä parantaa paloturvallisuutta. Toimenpiteiden tuloksena loppusijoitusalueen kaasunkeräysjärjestelmän kaasun tuotto ja poltto lisääntyi merkittävästi vuoden 2014 aikana.

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella otettiin käyttöön uusi erityisjätteille tarkoitettu vastaanottoalue vanhan alueen täyttyessä lakikorkeuteen.

Hajuntorjunta-aineen käyttöä loppusijoitusalueella tehostettiin viimevuodesta entisestään. Kemikaalin avulla pystyttiin vähentämään varastoidun poltettavan jätteen purun ja siirron yhteydessä syntyviä hajuhaittoja.

Rakennus-ja yhdyskuntajätteitä testattiin

Rakennus- ja yhdyskuntajätteistä tehtiin kaksi erillistä seulonta- ja lajittelutestiä silmällä pitäen vuoden 2016 orgaanisen aineksen kaatopaikkakieltoa. Toukokuussa tehtiin rumpuseulontatesti loppusijoitusalueella, jossa seulanalitteen TOC-määräksi saatiin 8,17 prosenttia. Tämä alittaa orgaanisen hiilen 10 prosentin kokonaismäärärajoituksen. Koneellinen kouralajittelutesti suoritettiin hyödynnettävien kentällä syyskuussa. Tulosten pohjalta otetaan käyttöön toimintamalli, jolla täytetään 2016 alusta voimaan tulevat lakimuutokset.

Jätetäytön luiskatöitä helpottamaan tehtiin parannuksia satelliittipaikannukseen pohjautuvaan koneohjausjärjestelmään.

Innovatiivisen sulkemisrakennealueen laajentaminen jatkui suunnitelmallisesti loppusijoitusalueella. Sulkemisrakennetta varten esiseulottiin kasvukerrokseen soveltuvia maa-aineksia uuden kuonakentän pohjalta poistetuista ylijäämämaista.

Pilaantunutta maata sisältäviä tutkittavia kuormia vastaanotettiin ja analysoitiin jätehuoltokeskuksen alueella yhteensä 16 eri pilaantuneen maan kohteesta.

Jätteenkäsittelyn kustannusten seurantaan ja toiminnon kehittämisen työkaluksi laadittiin toimintolaskentamalli opinnäytetyönä.

Jätteiden varastokasoja inventoitiin käyttämällä robotti-ilmakuvausta.
palvelut_ja_tuotteet_jatemaarat_2014_infografiikka.jpg

BIOKAASULAITOS

Biokaasulaitoksessa vastaanotettiin 8 142 tonnia biojätettä ja 25 434 tonnia puhdistamolietettä. Biokaasulaitos tuotti 3 400 tonnia Ranu -maanparannusraetta.

Maanparannusrakeen toimituksesta tehtiin kaksivuotinen yksinmyyntisopimus Etelä-Pohjanmaan Agrimarketin kanssa. Yhteistyö käynnistyikin hyvin ja varastohalli saatiin ajettua tyhjäksi. Tulevalle keväälle on lisäksi hyvä tilauskanta odottamassa toimituksia.

Laitoksella otettiin käyttöön ARROW kunnossapito-ohjelma. sen avulla saadaan ennakkohuollot, varaosahankinnat ym. järjestelmällisen seurannan kohteeksi.

Laitos toimi teknisesti pääosin hyvin, mutta vuoden aikana tapahtui kaksi ennakoimatonta vauriota. Termisen kiekkokuivurin päälaakeri vaurioitui ja siitä seurasi keskusakselin siirtyminen pois paikoiltaan.

Toisena vauriona oli kaasuvaraston kaasupallon halkeaminen ylipaineen seurauksena. Korjaus kesti kaksi kuukautta ja tänä aikana biokaasua korvattiin kevyellä polttoöljyllä lämmön tuotannossa.

Jäteveden käsittelyn vaikeudet jatkuivat koko alkuvuoden. Oma puhdistamo saatiin toimimaan syyskuussa. Puhdistamolietettä jouduttiin ohjaamaan varakäsittelyjärjestelmään laitoksen ulkopuolelle 7 850 tonnia. Lisäksi jätevettä ajettiin Lapuan jätevedenpuhdistamolle säiliöautolla. Tämä rasitti laitoksen tulosta.

Jäteveden käsittelyn tehostamiseksi kokeiltiin geotuubi-suodatinsäkkiä. Sen tarkoituksena on poistaa vedestä kiintoainetta. Kokeilu keskeytyi talven tuloon ja sitä jatketaan keväällä.  

Biokaasulaitoksessa vastaanotettiin 8 142 tonnia biojätettä ja 25 434 tonnia puhdistamolietettä.

palvelut_ja_tuotteet_jatemaarat_biokaasulaitos.jpg

 

Jätemäärät

Materiaalivirrat 1000 tonniapalvelut_ja_tuotteet_jatemaarat_taulukko1.png


Materiaalivirrat 1000 tonnia

palvelut_ja_tuotteet_jatemaarat_taulukko2.png


Materiaalivirrat 1000 tonniapalvelut_ja_tuotteet_jatemaarat_taulukko3.png

 


palvelut_ja_tuotteet_jatehuoltokeskus.jpg

Jätehuoltokeskus

Yhtiön toiminnot on keskitetty Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen. Kaikissa omistajakunnissa on lisäksi vähintään yksi jäteasema.
 

1.  Vaaka

2.  Toimisto

3.  Ilmajoen jäteasema

4.  Vaarallisten jätteiden pienerät

5.  Hyödyntämistoiminnot

6.  Siirtokuormaushalli

7.  Loppusijoitus

8.  Vesien tasausaltaat

9.  Biokaasulaitos

10.  Pilaantuneet maat

11.  Vaarallisten jätteiden loppusijoitus

12.  Konesuoja

13.  Nestepitoiset jätteet

14.  Suomen Hyötykeskus Oy halli

15.  Tuhkakenttä