kuvaus_jateyhtiosta_strategiatyo_main.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

STRATEGIATYÖ

L

akeuden Etapin vuoteen 2016 ulottuvaa strategiaa tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2014 keskityttiin edellisenä vuotena tarkistettujen mittareiden toimivuuteen. Yhtiötason tavoitteille asetetut mittarit tarkastettiin ja todettiin edelleen muuttunutta ympäristöä hyvin vastaaviksi. Strategiassa keskitytään neljään osa-alueeseen, talouteen, asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin sekä toimintojen vaikuttavuuteen.

Toimintaympäristön merkittäviin muutoksiin päästiin sopeutumaan hyvin. Siirtyminen jätteen loppusijoittamisesta energiahyötykäyttöön muutti yhtiön tulo- ja menorakennetta merkittävästi. Muutos asetti toiminalle entistä tiukemmat kustannustehokkuusvaatimukset. Kustannusten hallinta koko logistisessa ketjussa onnistuttiin pitämään hyvällä tasolla ja pieniinkin muutoksiin reagoitiin nopeasti. Organisaation muutokset onnistuivat hyvin keskittämällä tuottavia ja palvelevia toimintoja omiksi ketjuikseen.

Strategisesti korostettiin painotusta palvelujen tehostamiseen ja asiakaskohtaamiseen. Palvelujen uudistamista sähköisessä ympäristössä kehitettiin edelleen. Asiakkaat saavat hoidettua netin kautta jätehuoltoasiointinsa perustoiminnot, muutokset ja jätehuollon seurannan 24/7 sähköisten palvelujen kautta.

Lakeuden Etappi Oy:n toimintapolitiikka

Lakeuden Etappi Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tavoite on toiminta-ajatuksen mukaisesti tarjota toimivaa jätepalvelua asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.

Yhtiön tehtävänä on yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan. Yhtiön vastuulla on jätteiden riskitön käsittely, tehokas logistiikka, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätteiden käsittely toteutetaan ensisijaisesti kierrättämällä ja hyödyntämällä. Jätteen energiana hyödyntäminen on yksi yhtiön ratkaisu jätehuollon järjestämiseksi.

Lakeuden Etappi sitoutuu noudattamaan toiminnassa ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ja viranomaisten vaatimuksia. Yhtiö sitoutuu myös toimintojen jatkuvaan kehittämiseen, palvelun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ja haittojen ennalta ehkäisemiseen. Viestintä ja sidosryhmätoiminta ovat avointa ja aktiivista.

Päämääränä on jätehuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään. Yhteistoiminnalla tähdätään asiakkaiden hyvään palvelutasoon ja jätehuoltopalvelujen tasapuoliseen kohdentamiseen. Yhteistyötä pyritään laajentamaan sopimuskuntien ulkopuolella sijaitseviin kuntiin ja yrityksiin.

Jokainen yhtiön työntekijä vastaa laadukkaan ja ympäristövastuullisen toiminnan ylläpitämisestä ja toteuttamisesta työssään. Henkilöstö sitoutuu siihen, että toiminta vastaa asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia.

Lakeuden Etappi Oy:n toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja urakoitsijat, jotka ovat tietoisia asiakkaiden tarpeista, laadukkaista toimintatavoista ja ympäristövastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan niin, että se voi työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä.