Taloudellinen vastuu

TALOUDELLINEN VASTUU

Lakeuden Etappi Oy:n tilikauden 2014 liikevaihto oli 24,0 miljoonaa euroa (22,1 M€), jossa kasvua edellisvuoteen oli 8,8 prosenttia. Liiketulos oli hieman parempi kuin edellisellä tilikaudella johtuen polttopalveluiden tehokkaasta hyödyntämisestä.

Liikevaihto kasvoi lähinnä hieman kohonneiden hintojen sekä sidosryhmäyhteistyön laajentumisen myötä. Biokaasulaitoksen käyttökulut laskivat edelleen, mutta eivät vielä saavuttaneet asetettua tavoitetasoa.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai koko ajan tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Investoinnit

Kiristyneet jätehuoltomääräykset ja tehokkaan jätehuoltojärjestelmän rakentaminen ovat merkinneet suuria investointeja infrastruktuuriin toiminnan alusta lähtien. Kuluneella tilikaudella investoitiin mm. jäteasemien ja ekopisteiden kalusteisiin, sekä asiakkaille vuokrattaviin vaihtolavoihin. Tietojärjestelmien toiminnan luotettavuuteen ja tehokkuuteen on edelleen tehty merkittäviä parannuksia mm. parantamalla palvelinympäristöä ja sähköisiä palveluita. Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien kuoletusaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti. Biokaasulaitoksen investoinnit on katettu sopimuskuntien jätevedenpuhdistamoiden perusmaksutuotoilla.

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta verovaroin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudattaa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa kunnissa jätemaksut ovat samansuuruiset. Lakisääteisen toiminnan lisäksi Etappi tarjoaa yrityksille monipuolisia käsittelypalveluja sekä jätehuollon järjestämisen konsultointia, koulutusta ja neuvontaa.

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksut ovat kuntaliiton valtakunnallisen vertailun mukaan pysyneet toimialan keskitasolla. Säädösten edellyttämien investointien toteutusvaiheet, erilaiset jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmät ja hyötykäyttöasteet sekä toimialueiden asukastiheyksien ja palvelutarjonnan erot vaikeuttavat jätemaksujen vertailua eri yhtiöiden välillä.

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä.Kustannusrakenne vuonna 2014

Jäteastia 240 litraa.

taloudellinen_vastuu_kustannusrakenne_vuonna_2014_kaavio.png

 

 

Tärkeimmät tunnusluvut

taloudellinen_vastuu_tarkeimmat_tunnusluvut_taulukko.png