Toimitusjohtajan katsaus

Jätehuoltoa kehitetään osana muuttuvaa toimintaympäristöä

Kuluneen vuoden heinäkuussa Euroopan komissio julkaisi kiertotaloutta koskevan paketin, joka sisälsi resurssitehokkuutta koskevia tiedonantoja sekä direktiiviehdotuksen EU:n jätelainsäädännön uudistamiseksi. Vuoden lopulla EU komissio kuitenkin palautti direktiiviehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n jätelainsäädäntöä ja tehostaa jätteiden hyödyntämistä resurssina.

Direktiivin uudelleen valmistelu oli todennäköisesti Suomen kannalta hyvä asia, sillä raportointimäärittelyt EU:n sisällä vaativat harmonisointia ennen yhteisten tavoitteiden asettamista. Kotimaassamme Valtioneuvosto hyväksyi pitkään valmistellun pakkausasetuksen heinäkuun alussa. Metalli-, lasi- ja kuitupakkausten kierrätysvelvollisuus asetettiin tuottajille. Tuottajien organisaattorina keräyksen täytäntöönpanossa toimii Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy.

Pakkausten keräystehokkuudella on suuri merkitys jätteen laadun muodostumiseen. Etapin alueella pitkään jatkuneen syntypaikkalajittelun kehittyminen ja jätteen laadun paraneminen on turvattava jatkossakin. Etappi on aktiivisesti yhteistyössä tuottajien kanssa, jotta positiivinen kehitys alueella jatkuu tulevaisuudessakin.

Vuoden 2016 alussa tulee voimaan orgaanisen jätteen loppusijoituskielto. Tämä rajoitus tarkoittaa perinteisen kaatopaikkatoiminnan rajoittumista vain niihin jätejakeisiin, jotka halutaan pois materiaalikiertokulusta. Etappi on valmistautunut tähän muutokseen jo useamman vuoden ajan tekemällä tutkimus- ja kehitystyötä. Biojätteen käsittely biokaasulaitoksessa ja energiahyödyntäminen Westenergyn jätevoimalassa ovat ratkaisun peruspilarit. Lisäksi jatkuva kierrättämisratkaisujen kehittäminen vie toimintaa eteenpäin.

Kulunut vuosi oli Lakeuden Etapille toimintojen ja palvelujen kehittämisen vuosi. Jätteiden energiana hyödyntämisen käynnistyminen täysimääräisesti edellisen vuoden aikana muutti yhtiön logistisia virtoja olennaisesti. Toimintaprosessien kehittäminen uuteen toimintamalliin jatkui intensiivisenä ja toteutui hyvin tuloksin.

Henkilöstön halu ja kyky ottaa vastaan uusia haasteita näkyi selvästi vuoden tuloksissa. Vuosi työskenneltiin ilman tapaturmia ja sairaspoissaolojen määrä aleni merkittävästi. Nämä ovat hienoja saavutuksia kokonaisvaltaisesta työelämän kehittämisestä koko henkilöstöltä. 

Jätehuoltokeskuksen ympäristöluvan päivitys on ollut vireillä jo vuodesta 2006 asti. Lupa saatiin huhtikuussa 2013 ja siitä jätetiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen ratkaisu ei tullut kuluneenvuoden aikana. Laskunmäen alueen hajupäästöjä ympäristöön tutkittiin laajasti vuoden aikana ulkopuolisten mittaajien suorittamilla pitkäkestoisilla rikkiyhdistemittauksilla ja kartoituksilla. Tulosten valmistuttua toivotaan löydettävän oikeat hajulähteet päästöhaitan minimoimiseksi.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 24,0 miljoonaan euroon (22,1 M€ 2013). Tilikauden voitto oli 1 140 232 euroa (695 408 euroa 2013). Liikevaihdon kasvu muodostui lähinnä tuhkaliiketoiminnon ja käsittelypalvelujen lisääntymisestä. Kannattavuus parani hieman parantuneen logistiikan, tehostuneen toiminnan ja edelleen alhaalla pysyneen korkokannan ja alhaisen inflaation vuoksi.

Yhtiön toimintaympäristössä tulee tulevan vuoden aikana tapahtumaan muutoksia lähinnä pakkausasetuksen toteutuksen ja orgaanisen jätteenloppusijoituskiellon vahdittamina. Toimintaympäristön muutoksissa Etappi pyrkii olemaan aktiivisesti mukana kehittämässä jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.

 

Pekka Kontio,  toimitusjohtaja

 

toimitusjohtajan_katsaus.jpg

Vuosi 2014 oli Lakeuden Etapille toimintojen ja palvelujen kehittämisen vuosi.