ymparistovastuu_vaikutukset_ilmaan_main.jpg

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET ILMAAN

J

ätehuoltokeskuksessa otettiin syksyllä 2004 käyttöön ensimmäinen jätteiden loppusijoitusalue. Kaatopaikkakaasujen tarkkailu on aloitettu vuoden 2006 alussa ja vuonna 2014 tarkkailua jatkettiin. Vuonna 2011 tavanomaisen jätteen kaatopaikalle asennettiin kaksi soihtupoltinta hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Toisen soihdun paikkaa vaihdettiin vuonna 2013 kaasumittausten perusteella toiseen paikkaan, jolloin saatiin optimoitua soihdulle ohjattavan kaasun määrä. Keväällä 2014 tehdyllä lämpökamerakuvauksella saatiin selville kaatopaikkakaasujen vuotokohdat, ja esipeittorakenteeseen tehtiin tiivistystä kevään ja kesän aikana.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 1500 hajuyksikköä/m³, poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm. Hajuyksikön lupaehto on erittäin tiukka, vallitseva taso ympäristöluvissa on yleensä 3 000 hajuyksikköä/m³. Keväällä 2013 saadussa ympäristöluvassa vaaditaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2 000 hajuyksikköä/m³.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuonna 2014 yhteensä neljä kertaa. Reduktio alitettiin elokuun ja marraskuun mittauksissa, myös ammoniakin lupaehto alitettiin marraskuussa.  Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Hajupäästöt

Ilmatieteenlaitos laati jätehuoltokeskuksen hajupäästöistä hajumallinnuksen joulukuussa 2013. Mallinnuksen lähtötietoina käytettiin biokaasulaitoksella tarkkailuohjelman mukaan tehtyjä sekä VTT:n kesäkuussa loppusijoitusalueella tekemiä hajumittauksia.

Mallinnuksen tulosten pohjalta biosuotimen putkistolle tehtiin huoltotoimenpiteitä loppuvuodesta ja lisättiin biomassaa joulukuussa 2013. Mallinnuksessa ehdotettiin tekemään alueella haisevien rikkiyhdisteiden eli TRS-mittauksia. TRS-mittaukset aloitettiin 2014 lokakuussa ja ne päättyivät 2015 helmikuussa.

Poltettavaa jätettä on välivarastoitu tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vuonna 2011. Jätteen poiskaivaminen aloitettiin kesällä 2012. Jätteen poiskaivaminen aiheuttaa tilapäistä hajuhaittaa lähialueen asukkaille. Hajuhaittojen ehkäisemiseksi on tehty paljon toimenpiteitä, esimerkiksi käytetty hajunpoistokemikaalia, pidetty purkualue mahdollisimman pienenä ja ajoitettu poltettavan jätteen poiskaivaminen enintään kahdelle arkipäivälle viikossa.

Haittaeläimet

Jätteen määrän väheneminen jätehuoltokeskuksen loppusijoitusalueella on vaikuttanut myös alueella oleilevien lokkien määrään merkittävästi. Lokit ovat lähestulkoon hävinneet.

Suurin syy lokkien huomattavaan vähenemiseen on jätevoimalan valmistuminen ja käyttöönotto.  Tämä vaikutti siten, että kotitalousjätettä ei ole enää loppusijoitettu, vaan se siirtokuormataan ja toimitetaan jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi. Näin ollen lokeille ei ole tarjolla syötävää loppusijoitusalueella, jolloin ne etsiytyvät paremmille apajille.

Lokkikanta on vähentynyt huomattavasti jätehuoltokeskuksen alueella.