ymparistovastuu_vaikutukset_veteen_main.jpg

VAIKUTUKSET VETEEN

E

tapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesitarkkailun suorittaa Ramboll Analytics Oy. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettava vesi tutkitaan kunnan toimesta kuukausittain. Ahma Ympäristö Oy tutkii kyseiset näytteet.

Jätehuoltokeskuksessa on kolme eri vesientasausallasta. Tasausaltaaseen 1 johdetaan vedet mm. autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet saadaan johtaa luontoon, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Tasausaltaaseen 2 johdetaan vedet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelta ja poltettavan jätteen siirtokuormaushallista. Altaaseen 3 johdetaan vedet pilaantuneiden maiden käsittelykentältä ja ongelmajätteiden loppusijoitusalueelta. Altaiden 2 ja 3 vedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Vesien tarkkailun tehostamiseksi Etapilla on käytössä Vesta- laboratoriotietojen hallinta- ja raportointiohjelma.

Biokaasulaitoksen vesien esikäsittely oli haasteellista myös vuoden 2014 aikana, mutta loppuvuodesta tulokset paranivat. Viimeisin biokaasulaitoksen jätevesikuorma Lapuan jätevedenpuhdistamolle kuljetettiin syyskuussa 2014. Demon®–prosessin kehittämistä ja soveltamista biokaasulaitoksen vesien käsittelyyn jatkettiin. Esikäsittelyn jälkeen biokaasulaitoksen jätevedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin seitsemästä pisteestä neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein. Pintavesinäytteissä ei havaittu jätehuoltokeskuksen vaikutuksia. Tuomiluoman veden laatu jätealueen ylä- ja alapuolen välillä oli hyvin samanlaista. Laskunmäen jätehuoltokeskusalueen vaikutuksia ei vuonna 2014 ollut havaittavissa Tuomiluoman vedenlaadussa.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tutkittiin kuudesta havaintoputkesta, kuudesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Havaintoputket 1 ja 2 ovat taustapisteitä. Kaatopaikan vaikutusta ilmentävä veden sähkönjohtavuus ei ollut koholla pohjavesinäytteissä.
 

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Etapin jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2014 aikana 86 204m³ jätevettä (101 066 m³ vuonna 2013).

Viemäröitävät jätevedet johdetaan Etapin jätehuoltokeskuksesta Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Siirtopumppaamosta otetaan kokoomanäyte kerran kuukaudessa. Näytteenottotiheys perustuu virtaamaan.  Samaan aikaan otetaan kokoomanäyte biokaasulaitoksella esikäsitellystä jätevedestä sekä esikäsittelyyn johdetusta jätevedestä.

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan ilmastinjärjestelmän avulla. Laitteisto oli vuonna 2014 toiminnassa yhtäjaksoisesti 7 kuukautta. 

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava taulukossa olevat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen.

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylitettiin vuoden 2014 aikana kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä, jolloin fosforikuormitus ylitti lupaehdot. Ylityksistä on raportoitu erikseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Luontoon johdetut vedet

Vuonna 2014 Etapin jätehuoltokeskuksesta joh­dettiin luontoon vettä 36  045 m³, vastaavasti  vuonna 2013 johdettiin luontoon 13 990 m³ (137 kg typpeä (57,2 kg vuonna 2013) ja fosforia 16 kg (7,04 kg vuonna 2013)).  

Pohjavesien sähkönjohtavuus

ymparistovastuu_pohjavesien_sahkonjohtavuus_taulukko.png

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot

ymparistovastuu_kunnan_viemariin_taulukko.jpg

Tarkkailujaksojen kuormitukset

ymparistovastuu_tarkkailujakson_kuormitukset_taulukko.jpg