kansi_kehityshankkeet.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Kehityshankkeet

Innovatiivisella peitolla
tehokkuutta ja kustannussäästöä

S

yksyn 2015 aikana Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen valmistui 7000 neliön laajuinen alue uudenlaista SRA-menetelmällä mitoitettua kaatopaikan sulkemisrakennetta. Kokeilun tavoitteena on toiminnan tehostaminen, kustannustehokkuus ja ympäristöhyödyt. SRA-menetelmä on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetty riskienarviointimenetelmä muun muassa kaatopaikkojen ympäristöturvallisuuden lisäämiseen.

Uuden innovatiivisen sulkemisrakenteen etuna on tavanomaista ohuempi ja siten myös edullisempi peittorakenne kaatopaikan sulkemisessa. Menetelmä tehostaa jätteenkäsittelytoimintaa, koska näin alueelle voidaan sijoittaa enemmän jätettä ohuemman peittorakenteen ansiosta. Uusi tekniikka myös mahdollistaa kaatopaikan sulkemisen vaiheittain. Vaiheittaisella sulkemisella puolestaan pystytään jatkossa vähentämään myös hajupäästöä ja jätevesimäärää.

Menetelmässä huomioidaan alueen ympäristöolosuhteet ja vuodenaikavaihtelut sekä mitoitetaan rakenteen vesitiiviys alueella oikeasti satavalle vesimäärälle.

Sulkemisrakenne valmistui jätehuoltokeskukseen elo–syyskuun aikana. Rakentamisprojektin toteuttivat Maansiirto Veljekset Rinta Oy ja Maanrakennus Mäki-Kala Oy. Suunnittelusta ja mitoituksesta vastasi Laatuinsinöörit Oy Oulusta ja valvonnasta seinäjokelainen Larvin Oy.

Aluetta tullaan vielä tarkkailemaan viiden vuoden ajan rakenteeseen sijoitettujen anturien antaman tiedon perusteella, jotta varmistetaan rakenteen ja menetelmän toimivuus.

Tavoitteena on jatkaa loppusijoitusalueen sulkemista samalla tekniikalla vaiheittain.

Uusi innovatiinen sulkemisrakenne mahdollistaa kaatopaikan sulkemisen vaiheittain.

vesinaytteenotto.jpg
Pohjatuhkan käyttö kevyenliikenteenväylässä edellyttää vesinäytteiden tutkimista. Kesällä otettiin näytteitä läheisistä ojista.

Pohjatuhkan hyötykäyttö
ja tuotteistaminen eteni

Jätevoimalan pohjatuhkan hyötykäyttöhanke eteni vuoden aikana. Lakeuden Etappi on mukana Suomen Erityisjäte Oy:n ja Inascho BV:n kanssa TEKES:in rahoittamassa hankkeessa, jossa kartoitetaan pohjatuhkan käsittelyssä syntyvien mineraalijakeiden hyödyntä- mismahdollisuuksia maanrakennuksessa. Hankeaika on 1.6.2013– 31.12.2016.

Kesällä 2014 Etapissa rakennettiin koetoimintaluvalla noin hehtaarin kokoinen kenttä, jonka rakenteissa käytettiin pohjatuhkan mineraalijaeseoksia. Vuonna 2015 tutkittiin vesinäytteitä, joista saatiin tietoa kentän maaperästä liukenevista aineista. Kenttä asvaltoitiin vuoden aikana. Kuonan mineraaliainesseoksia käytettiin Liikenneviraston rakennuttamassa kevyenliikenteenväylässä Ilmajoella.

Lisäksi tehtiin koetoimintaluvalla betonielementtejä, joissa tuhkan mineraalijakeita käytettiin korvaamaan luonnonkiviainesta.

Hankkeen lopullinen tavoite on tuotteistaa jätteenpoltossa syntyvä pohjatuhka ja saada tutkittua tietoa pohjatuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista maanrakennuksessa, jolloin raskas lupamenettely kevenisi ja pohjatuhkan hyötykäyttökelpoisuudessa voitaisiin käyttää MARA- asetuksen raja-arvoja.

pohjatuhkaa-tietyomaalle.jpg 

Jätevoimalan pohjatuhkaa hyödynnettiin kevyenliikenteen väylän rakentamisessa Ilmajoella.

Loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen käsittelyselvitys

Kaatopaikkakaasujen käsittelyä ryhdyttiin kehittämään vuoden aikana. Econet Oy:ltä tilattiin selvitys tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaasun synnystä ja käsittelymahdollisuuksista. Selvitystyö tehtiin syksyn 2015 aikana. Selvitys koostui Doranova Oy:n toteuttamasta FID-mittauksesta, nykyisten kaasukaivojen kuntokartoituksesta sekä kaatopaikkakaasun koepumppauksesta.

Mittausten perusteella pystyttiin arvioimaan kaasuntuottopotentiaalia ja kaasun laatua. Projektin lopputuloksena saatiin toimenpide-ehdotus kustannusarvioineen mahdollisista kaasunkäsittelyvaihtoehdoista. Kaasun metaanipitoisuus oli mittausten mukaan varsin hyvä. Projektin tuloksena saatiin neljä vaihtoehtoista toimenpide-ehdotusta, joiden toteuttamisesta päätetään myöhemmin.