Hallituksen toimintakertomus

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Tilikausi 01.01.–31.12.2017

Lakeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin kahdeksan kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiön ensisijaisena toimintaalueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätteenkäsittelykeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, käsittelyyn liittyvät laitokset, loppusijoitukseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvät kentät sekä hallintorakennus. Yhtiöllä on omistukset tytäryhtiö Botnia Energia Oy:ssä (75%), sekä osakkuusyhtiöt Westenergy Oy:ssä (34,6%) ja Encore Pohjanmaa Oy:ssä (49%)

Osakaskuntiin on rakennettu jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä, ja joissa vastaanotetaan veloituksetta asukkaiden hyöty- ja vaaralliset jätteet. Jäteasemia on yhteensä 11 kpl. Lisäksi kunnissa sijaitsee ns. ekopisteitä, jotka ovat miehittämättömiä ja joihin voi tuoda paperia, metallia ja lasia. Ekopisteitä on toimialueella noin 200 kpl. Kesäasukkaiden tarpeisiin on rakennettu aluekeräyspisteitä, joihin voi tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Tytäryhtiö Botnia Energialla ei ole kuluvana vuotena ollut aktiivista toimintaa. Osakkuus yhtiö Westenergy Oy käyttää ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Westenergy Oy on hyödyntänyt myös Etapin kierrätyskelvottomat jätteet energiaksi. Encore Pohjanmaa Oy puolestaan palvelee Seinäjoki- Vaasa-Kokkola alueella yritysten jätehuoltotarpeissa.

Osakaskuntien alueella toimii jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kaksi henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,9 milj. euroa (v. 2016 21,1 milj. euroa), jossa kasvua 3,8 %. Edellisen tilikauden liikevaihtoa ja ulkopuolisia palveluita on vähennetty 588 t€ vastaamaan päättyneen kauden laskentaperiaatetta. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 2 024 567,07 euroa (1 538 327,93 euroa). Tilikauden tulos on 2 032 542,22 euroa (1 449 695,26 euroa).

Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä tuhkien käsittelyn siirtymisestä vuodelta 2016 vuodelle 2017.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, mm. palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Merkittävä erä liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa johtuu siitä, että viiden eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 146 519 tonnia vuonna 2017 (151 378 tonnia vuonna 2016). Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 95,5 % ja kierrätysaste 64,3 % vuonna 2017.

Jätevoimalasta Etapille jatkojalostukseen tulevaa pohjatuhkaa tuotiin yhteensä 30 890 tn.

Westenergy Oy:n jätevoimalainvestoinnin kaupallinen käyttö aloitettiin vuoden 2013 alussa. Yhtiön omistavat Lakeuden Etappi Oy:n lisäksi Stormossen Oy, Vestia Oy, Botniarosk Oy ja Millespakka Oy.

Investoinnit

Vuoden 2017 aikana investointeja tehtiin maltillisesti 206 691 €:lla. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat jätteiden vastaanottokalustoon ja kenttärakenteiden pinnoituksiin, 166 k€.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Etapin toiminta alueella jätetaksan hintoja tarkasteltiin alaspäin 1.4.2017 alkaen. Poltettavan jätteen vastaanottohintaa jätekeskuksessa laskettiin -10%. Nostoperusteisten keräysastioiden kuljetushintaa laskettiin -10%. Kotitalouksien astioiden käsittelyhintaa poltettavalla jätteellä laskettiin -5%.

Jätteiden kuljetuksessa pakkaavilla jäteautoilla alkoi uusia urakkakausia viidellä urakka-alueella. Uusina yhteistyökumppaneina aloittivat Korkonen Oy ja L&T Oy. Yksikkökustannukset laskivat keskimäärin 4%.

Asumisessa syntyvien lietteiden säiliöiden tyhjennyksessä käynnistyi uudet urakkakaudet kuudella urakka-alueella. Uutena yhteistyökumppanina lietepuolella aloitti Jalasjäte Oy. Yksikkökustannuksissa ei tapahtunut muutosta vuoden aikana.

Syksyllä 2017 solmittiin yhteistyö sopimus Kierto Oy:n kanssa koskemaan hiekan- ja öljynerotin jätteiden käsittelyä ja kehitystä. Yhteistyö alkaa 1.5.2018.

Westenergy Oy:n jätteenpolton pohjakuonaa käsiteltiin 30.890 tn Etapin operoimana yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Käsittelymäärässä oli mukana edelliseltä vuodelta siirrettyä kuonamäärää.

Etappi otti käyttöön syyskuun 2017 alussa uuden sähköisen asioimisalustan, OmaEtappi.com:in. Alustalla asiakkaat voivat netissä päivittää tietojaan, ostaa kalustoa ja hankkia palveluita ilman aika- ja paikkasidonnaisuutta.

Yhtiön uusi strategia hyväksyttiin Etapin hallituksessa maaliskuussa 2017. Uudistetussa strategiassaan Etappi korostaa yhtiön Palveluroolia, Vastuullisuuta, Osaamista ja Kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja visiolla ”Lakeuden Etappi Oy on tehokas jätehuollon palveluyritys, joka panostaa osaamiseen ja kestäviin ratkaisuihin”. Strategian avaintekijöinä on: Loistava Palvelukokemus, Tehokas logistiikka ja tehokkaat prosessit, Laadukkaat tukitoiminnot, Kierrätystuotteet, Monikanavainen viestintä ja Kehittyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. Uudella strategialla vastataan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja asiakkaiden odotuksiin tulevaisuuden kiertotalousmaailmassa.

Etappi vastasi vuoden 2017 Seinäjoella järjestettyjen Kalevan Kisojen jätehuollon suunnittelusta ja toteutuksesta.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Etappi on esittänyt Lakeuden jätelautakunnalle jätemaksutaksan muutosta hinnoittelun osalta. Esityksessä esitetään erilliskerätyn biojäteastian hinnan laskua 5%. Lisäksi suurten, yli 660 litran nosturilla tyhjennettävien hyödynnettävien jätteiden astioiden tyhjennyshintaa alennetaan niiden lisääntyneen määrän mukanaan tuoman tehokkuuden mukaisesti. Etappi poistaa ”Energiajae” tuotteen vastaanotettavista jätteistä kokonaan, sillä se koostuu pääasiassa kierrätyskelpoisista jätteistä. Energiajakeen tuotenimike korvataan kierrätettävien jätteiden nimikkeillä. Kierrätyskelvottomat osat ohjataan poltettavaan jätteeseen ja sen hinnoittelua tonniperusteisesti alennetaan 10%. Muutosesitys vuoden 2018 taksahinnoitteluun on käsitelty jätelautakunnassa helmikuussa 2018 ja se tulee kuulutuksen jälkeen vahvistettavaksi huhtikuussa 2018. Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.6.2018. Muutosten euromääräinen vaikutus liikevaihtoon on noin -500 000€/v.

Helmikuun 2018 kokouksessa Etapin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman Seinäjoen jäteasema 2020 hankkeesta. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uudentyyppinen asiakkaiden palvelupaikka vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Alueen rakentamisessa huomioidaan kiertotalouden, energiatehokkuuden, digitalisaation ja uusioraaka-aineiden tarjoamat mahdollisuudet sekä vaatimukset. Hankeen keskeisenä tavoitteena on uudentyyppinen palvelukokemus ja laajennetut palveluajat.

etappi_vk2017_hallitus.jpgLakeuden Etappi Oy:n hallitus.

Ylärivi vasemmalta oikealle: Jari Jokinen, Heimo Pirttimäki, talouspäällikkö Virpi Vanhatalo, Jukka Rantanen, Simo Ojaluoma, Mikko Säntti, Tapio Kallioniemi (varajäsen), Juha-Matti Markkola, Jani Karvonen, toimitusjohtaja Pekka Kontio Alarivi istumassa: Eija Mäntymäki, Paavo Eloniemi (pj.), Helena Koivusaari, Ari Perälä (vpj.). Kuvasta puuttuu Timo Myllymäki.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2017 lopulla hallitus antoi esityksensä jätelain uudistuksesta. Esityksen mukaan jätelain piirissä oleville ”in house” -yhtiöille sallitaan 10% markkinaehtoinen liikevaihto vuoden 2029 loppuun asti. Toteutuessaan esitys antaa Etapin kohdalla riittävän siirtymäajan markkinaehtoisen toiminnan karsimiseen. Toisaalta esitys toteutuessaan rajaa voimakkaasti yhtiön mahdollisuuksia investoida uusiin kierrätysteknologioihin ja luoda Etapin alle alueellisia palveluita jotka sivuaisivat markkinaehtoista toimintaa.

Yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2018 on 21,95 milj.€ ja investointibudjetti n. 2,3 milj.€. Tilikaudelle ennustetaan voittoa 973 k€.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Kuluvana tilikautena Etappi on ollut mukana kansainvälisessä Ecowaste4Food -ruokahävikkihankkeessa, jossa on tarkoituksena löytää keinoja ruokahävikin vähentämiseksi sekä jakaa parhaita käytäntöjä hankemaiden kesken. Hanketta koordinoi Suomen osalta Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etappi on hankkeessa mukana asiantuntijajäsenenä.

Etappi aloitti lakanatekstiilin keräysprojektin Lankava Oy:n kanssa elokuussa 2017. Projektin puitteissa Etapissa selvitetään lakanatekstiilin keräysmahdollisuuksia jäteasemakeräyksenä sekä oppilaille suunnattuna lakanajahtina. Lakanatekstiilit päätyvät Lankava Oy:n teettämäksi räsykuteeksi.

Etappi osallistui vuoden aikana Thermopolis Oy:n vetämiin energiansäästötiimeihin Alavudella, Ilmajoella, Lapualla, Kurikassa ja Kuortaneella. Lisäksi osallistuttiin Seinäjoen kaupungin omaan energiansäästötiimiin. Tiimien tavoitteena on kehittää kuntien energiatehokkuutta, mihin kuuluu tärkeänä osana jätehuollon kehittäminen.

Asiakaspalvelua kehitettiin merkittävästi sähköisellä omaetappi-palvelulla, joka otettiin käyttöön syyskuun lopussa. Palvelun avulla asiakkaat voivat tarkastella omia tietojaan, sekä tehdä niihin muutoksia, jolloin tiedot siirtyvät sähköisesti asiakasrekisteriin.

Biokaasulaitoksella tehtiin vuoden aikana selvityksiä ja toimenpiteitä prosessivesien kierrätyksen lisäämiseksi ja hajukaasujen käsittelyn tehostamiseksi. Prosessivesien kierrätystä tehostettiin hiekka- ja sähkösuodattimien avulla. Hajukaasujen käsittelyssä testattiin Yara Suomi Oy:n Nutriox-kemikaalia sekä Metgen Oy:n tuottamaa entsyymiä. Selvitystyöhön kuului sekä omien että ulkopuolisen tahon tekemiä mittauksia ja prosessin ohjauksen vaikutusarviointia hajupäästöihin.

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella muodostuneiden kaasujen tuotoista ja koostumuksista teetettiin ulkopuolisella konsultilla ympäristölupaan liittyvä teknistaloudellinen selvitys. Selvityksessä hyödynnettiin aikaisempia mittauksia sekä jätemääriin pohjautuvaa laskennallista mallia kaasujen muodostumisesta. Selvityksen tuloksena saatiin tietoon muodostuvan kaasun määrät ja toimenpideehdotukset ja kustannusarviot sen käsittelylle ja hyödyntämiselle.

Vesiautomaatiojärjestelmä oli yksi isoimmista hankkeista vuoden aikana. Järjestelmän tarkoitus on automatisoida jätevesien johtamista jätevedenpuhdistamolle sekä parantaa jätevesien tarkkailutietojen hallintaa. Automaatio-ohjelmaan liitettiin myös sääasema sekä loppusijoitusalueen innovatiivisen sulkemisrakenteen tarkkailu.

Jätehuoltokeskuksen alueelle rakennettiin koekenttärakenne Lakeuden Ankkuri -rakennushanketta varten. Kenttärakenteella selvitettiin tuhkamateriaalien ja rengasrouheen käyttömahdollisuuksia kauppakeskuksen piharakenteissa. Tutkimustulosta voidaan soveltaa myös muihin vastaavanlaisiin rakennuskohteisiin.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset v. 2017 olivat 223 900 € (95 356), joka on 1,0 % (0,4) liikevaihdosta.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 2 032 542,22 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Jalasjärvi päätti v. 2014 liittyä Kurikkaan v. 2016 alusta lähtien. Myös Jalasjärvi on Etapin perustajaosakas ja sen omistusosuus Etapista on yhteensä 17,07 % ja liikevaihdon osuus noin 9 %. Jurvan alueen jätehuolto kuuluu Botniarosk Oy:lle. Jätehuollon järjestäminen käsiteltiin Kurikan hallinnossa vuoden 2016 aikana, mutta valituksista johtuen, päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa.

Öljyn hintaan ei ole odotettavissa vuoden aikana vaihteluita mitkä vaikuttaisivat merkittävästi yhtiön toiminnan tuloksen.

Merkittävin yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski on Westenergy Oy:n laskuttama porttimaksu, jonka suuruus määräytyy laitoksen toiminnan mukaan. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa.

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista on aina kestoltaan pitkäaikaista ja vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin.

Tietoa yhtiön johdosta, tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.6.2017 valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

etappi_vk2017_jasenet.png

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajaksi Ari Perälä.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.6.2017 tilikauden 2017 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 40 henkilöä (2016; 43 henk.). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 36 (2016; 40). Henkilöstöstä miehiä on 67% ja naisia 33%. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 46,9 vuotta. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2 308 437,16 euroa (vuonna 2016 2 329 363,54 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 54 650 euroa (vuonna 2016; 75 367 euroa) ja 138 työpäivää (253 työpäivää).

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 492 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä suostumuslauseke.

Tunnusluvut taloudellisesta asemasta

etappi_vk2017_tunnusluvut_taloudellisesta_asemasta.png

Lakeuden Etappi Oy:n omistajat 31.12.2016

etappi_vk2017_omistajat.png

Lakeuden Etappi Oy:n hallitus 2015-2017

etappi_vk2017_hallitus_taulukko.png