Lavan tyhjennys_kapea.jpg

Palvelut ja tuotteet

KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2018 yhteensä 18 277 jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaanotettu määrä oli 18 150 jätekuormaa. Vastaanotetusta jätteestä pystyttiin ohjaamaan hyötykäyttöön 97,6 prosenttia, kun edellisvuonna prosentti oli 95,5.

Kaikesta vastaanotetusta jätteestä 67,8 prosenttia saatiin ohjattua kierrätykseen. Vastaanotetusta jätteestä ohjautui loppusijoitukseen ainoastaan kaksi prosenttia.

Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrästä hyödynnettiin 98,8 prosenttia ja vain 0,5 prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyi loppusijoitukseen.

Jätehuoltokeskus

Jätehuoltokeskuksessa tuotettiin maarakennukseen soveltuvaa betonimursketta sekä kuonan mineraaliainesta.

Muita toimintoja olivat sekajätteen esikäsittely ja loppusijoitustoiminta. Muiden toimijoiden tekemänä alueella käsiteltiin hiekka- ja öljynerotinjätteitä sekä tuotettiin multatuotteita.

Merkittävä osa jätteestä toimitettiin yhteistyökumppaneille käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi.

Jätemäärät

taulukko_sivu12.jpg

Jätekertymä/ asukas

Vaarallinen jäte
7,65 kg

Biojäte
8,63 kg


Käsittely

Jätehuoltokeskukseen
vastaanotettiin yhteensä
18 277
jätekuormaa.

Tuotetut tuotteet

Bemura-Betonimurske
3 097tn

Ranu-maanparannusrae
3 582 tn

ScanWas-keinokiviaines
(Suomen Erityisjäte Oy)
72 567tn

 

IMG_6985_tuotteet.jpg

 


 

Uusia kohteita pohjakuonalle

Jätteenpolton pohjakuonan vastaanottomäärä oli 31 850 tonnia. Pohjakuonaa jatkokäsiteltiin kuitenkin pidemmältä ajalta Suomen Erityisjätteen ADR -mobiililaitteistolla huhti-heinäkuun aikana 51 906 tonnia. Tästä määrästä saatiin ohjattua 3 775 tonnia metalleja ja metallipitoisia kiviaineksia kiertoon.  Käsittelyssä erotettiin pohjakuonasta 47 838 tonnia mineraaliaineksia maarakentamishyötykäyttöä varten.

Hyötykäyttöä maarakennusaineksena kehitettiin edelleen Suomen Erityisjätteen kanssa. Pitkällisen kehitystyön tuloksena kuonan mineraaliaineksien seokset  saatiin tuotteistettua maarakentamiseen soveltuvaksi ja testauksien pohjalta ne alittivat MARA:n mukaisen uuden kuonalle asetetun hyötykäyttörajan päällystetyssä kenttä- ja väylärakentamisessa.

Käsittelyn jälkeen Etapissa seostettiin elo-marraskuussa 14 erää jakavan kerroksen materiaalia hyötykäyttöä varten. Saatujen tulosten perusteella 12 erää ohjautui päällystettyyn kenttärakentamiseen ja kaksi erää päällystettyyn väylärakentamiseen.

Vuoden 2018 aikana Etappi hoiti yhteensä neljä erillistä kuonan hyötykäyttökohdetta, jossa korvattiin kuonamateriaalilla neitseellisiä maa- ja kiviaineksia. Kaksi kohdetta rakennettiin uuden MARA:n mukaisella ilmoitusmenettelyllä ja kaksi kohdetta ympäristöluvan nojalla.

Seinäjoen Puutarha Oy:n ja JS Maatila Oy:n piha- ja liikennealueiden
pohjien rakentamisessa käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksia MARA-ilmoitusmenettelyllä. Pohjakuonaa käytettiin päällystetyn kentän ja tiestön alapuolisissa rakennekerroksissa. Seinäjoen kaupungin materiaalipankkikentän rakentaminen tehtiin samalla hyväksi havaitulla rakentamistavalla kuin aikaisemmat MARA-kohteet.

Vastaanotettu jäte

Kokonaisjätemäärä
144 289 tn

Hyötykäyttöön
ohjattiin
97,6 %

Kierrätysaste
67,8 %

Loppusijoitukseen
ohjatiiin
2,0 %Yhdyskuntajäte

Hyötykäyttöön
ohjattiin
98,8 %

Kierrätysaste
60 %

Loppusijoitukseen
ohjattiin
0,5 %

 


 

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos toimi koko vuoden erittäin hyvällä käyttöasteella. Seisakkien määrää saatiin vähennettyä huomattavasti. Vuoden aikana tehtiin kaksi uutta lietesopimusta. Varakäsittelyyn ohjattiin ennätysvähän lietekuormia. Vuoden aikana oli yksi iso suunniteltu seisakki. Seisakin aikana vaihdettiin termisen kuivaajan sisään siirtäjän kynsiä.

Jäteveden puhdistusprosessi on toiminut stabiilisti koko vuoden ja kemikaalikustannukset ovat tasaantuneet. Demonin reduktion keskiarvo oli 98 prosenttia. Demonin sveitsiläisen professorin kanssa rakennettiin ymppilietteen yhteistyösopimus. Demon-bakteerin separointi ja varastointi aloitettiin. Vuonna 2018 Demonia myytiin kolmeen kohteeseen Euroopassa. Myös Ranu-maanparannusrakeen kysyntä oli koko vuoden tasaista.

etappi5.PNG

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos toimi koko vuoden erittäin hyvällä käyttöasteella. Seisakkien määrää saatiin vähennettyä huomattavasti. Vuoden aikana tehtiin kaksi uutta lietesopimusta. Varakäsittelyyn ohjattiin ennätysvähän lietekuormia. Vuoden aikana oli yksi iso suunniteltu seisakki. Seisakin aikana vaihdettiin termisen kuivaajan sisään siirtäjän kynsiä.

Jäteveden puhdistusprosessi on toiminut stabiilisti koko vuoden ja kemikaalikustannukset ovat tasaantuneet. Demonin reduktion keskiarvo oli 98 prosenttia. Demonin sveitsiläisen professorin kanssa rakennettiin ymppilietteen yhteistyösopimus. Demon-bakteerin separointi ja varastointi aloitettiin. Vuonna 2018 Demonia myytiin kolmeen kohteeseen Euroopassa. Myös Ranu-maanparannusrakeen kysyntä oli koko vuoden tasaista.

etappi5.PNG

Biokaasulaitos.jpg
IMG_2819_ranukasa.jpg
Maanparannusraetta tuotettiin vuoden aikana 3 582 tonnia.

 


 

Laaduntarkkailua ja vesienseurantaa

Seinäjoen Puutarhan, JS Maatilan ja Pirttikorven materiaalipankin osalta rakenteiden toimivuutta tutkitaan kevään aikana tehtävien laaduntarkkailun mukaisten kuormituskokeiden avulla. Laaduntarkkailulla pyritään saamaan kuonarakenteiden kuormituksien muutoksista tärkeää tietoa irti, siten että työtapamenetelmät ovat parhaat mahdolliset tulevaisuuden rakentamiskohteita varten.

Seinäjoen ohikulkutien kevyenliikenteen väylän vesien laaduntarkkailuohjelman mukaista seurantaa jatketaan edelleen suunnitelmien mukaisesti kolmesta erillisestä lysimetristä, jotka on rakennettu väylän välittömään läheisyyteen.  Tutkimustuloksista käy hyvin ilmi, ettei rakenteessa käytetystä kuonan  mineraaliaineksista aiheudu merkittäviä vaikutuksia ympäristöön suotautuviin vesiin.

Tarkkailua jatketaan kolme kertaa vuodessa tarkkailuohjelmassa asetetun näyterytmin mukaisesti. Saatujen tulosten pohjalta neuvotellaan jatkosta kunnan ympäristöviranomaisen kanssa.

 


 

Jatehuoltokeskus_numerot.jpg

Jätehuoltokeskus

Yhtiön toiminnot on keskitetty Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen. Kaikissa omistajakunnissa on lisäksi vähintään yksi jäteasema.
 

1.  Vaaka

2.  Toimisto

3.  Ilmajoen jäteasema

4.  Vaarallisten jätteiden pienerät

5.  Hyödyntämistoiminnot

6.  Poltettavan jätteen siirtokuormaus 

7.  Pilaantuneet maat 

8.  Pohjatuhka 

9.  Nestepitoiset jätteet 

10.  Loppusijoitus 

11.  Vaarallisten jätteiden loppusijoitus

12.  Ranuvarasto

13.  Biokaasulaitos 

14.  Kekkilä Oy multa-asema