kodin_lajitteluohjeet.png

TALOUDELLINEN VASTUU

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 21,9 miljoonaa euroa (21,1 milj. vuonna 2016), jossa kasvua oli 3,8 prosenttia. Edellisen tilikauden liikevaihtoa ja ulkopuolisia palveluita on vähennetty 588 000 euroa vastaamaan päättyneen kauden laskentaperiaatetta.

Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 2 024 567,07 euroa (1 538 327,93 euroa). Tilikauden tulos on 2 032 542,22 euroa (1 449 695,26 euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä jätevoimalan tuhkien käsittelyn siirtymisestä vuodelta 2016 vuodelle 2017.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, muun muassa palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai koko ajan tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Investoinnit

Vuoden 2017 aikana investointeja tehtiin maltillisesti 206 691 eurolla. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat jätteiden vastaanottokalustoon ja kenttärakenteiden pinnoituksiin.

Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien kuoletusaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti. Biokaasulaitoksen investoinnit on katettu sopimuskuntien jätevedenpuhdistamoiden perusmaksutuotoilla.

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta verovaroin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudattaa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa jäsenkunnissa jätemaksut ovat saman suuruiset. Lakisääteisen toiminnan lisäksi Etappi tarjoaa myös monipuolisia käsittelypalveluja sekä jätehuollon järjestämisen konsultointia, koulutusta ja neuvontaa.

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksut ovat kuntaliiton valtakunnallisen vertailun mukaan laskeneet toteutettujen käsittelymaksujen hinnanalennusten johdosta. Säädösten edellyttämien investointien toteutusvaiheet, erilaiset jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmät ja hyötykäyttöasteet sekä toimialueiden asukastiheyksien ja palvelutarjonnan erot vaikeuttavat jätemaksujen vertailtavuutta eri yhtiöiden välillä.

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä.

Kustannusrakenne vuonna 2017

Jäteastia 240 litraa.

etappi_vk2017_taloudellinen_kustannusrakenne.png

Tärkeimmät tunnusluvut

etappi_vk2017_tarkeimmat_tunnusluvut.png