kodin_lajitteluohjeet.png

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET ILMAAN

Jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua on tehty vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2017 tarkkailua jatkettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan loppusijoitusalueella kahteen soihtuun.

Keväällä teetettiin ulkopuolisella konsultilla LCA Consulting Oy:llä ympäristöluvan mukainen teknistaloudellinen selvitys kaatopaikkakaasuista. Selvityksessä hyödynnettiin jo aiemmin tehtyjä mittauksia, sekä loppusijoitettuihin jätemääriin perustuvaa laskentamallia kaatopaikkakaasun muodostumisesta. Selvityksen lopputuloksena saatiin kehittämisehdotukset ja kustannuslaskelmat kaatopaikkakaasun käsittelylle.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95:n prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2000 hajuyksikköä /m³ poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm. Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen hajukaasupesurin rikkihapon syöttöä jatkettiin vuoden aikana, millä oli hyvät vaikutukset ammoniakkipitoisuuksien alenemisena biosuotimella. Hajujen vähentämiseksi haettiin myös uusia ratkaisuja kokeilemalla käsittelyyn mm. YaraNutriox-kemikaalia sekä MetZyme®FORCI™-entsyymiä.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin toimintavuonna yhteensä neljä kertaa. Vaadittuun hajupäästön reduktioon päästiin ensimmäisellä ja neljännellä mittauskerralla. Ammoniakin lupaehto alitettiin kaikilla mittauskerroilla. Rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet ylittivät raja-arvon lievästi kolmella mittauskerralla neljästä. Lupaehtojen ylityksistä tehtiin ilmoitus valvovalle viranomaiselle.

etappi_vk2017_vaikutukset_ilmaan.jpg