etappi_vk2017_vaikutukset_veteen_header.jpg

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET VETEEN

Jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui 30.4.2014 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätehuoltokeskuksen ulkopuolisten pinta- ja pohjavesien näytteenotosta vastaa Ramboll Finland Oy ja näytteet analysoidaan Eurofins Environment Testing Finland Oy:n toimesta. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettava vesi tutkitaan kunnan toimesta vähintään kerran kuukaudessa. Kyseiset näytteet analysoidaan Nablabs Oy:n toimesta.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin kuudesta ojapisteestä jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolelta otettavin näyttein. Tuomiluoman veden laatu jätehuoltokeskusalueen ylä- ja alapuolen välillä oli hyvin samanlaista. Tarkkailutulosten perusteella jätehuoltokeskusalueen vaikutusta ei vuonna 2017 ollut havaittavissa Tuomiluoman vedenlaadussa. Pintavesien osalta tehtiin vuonna 2016 ensimmäisen kerran yhteistarkkailua viereisellä teollisuusalueella olevan Revisol Oy:n kanssa ja yhteistyötä tehtiin myös toimintavuoden aikana.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tutkittiin kuudesta havaintoputkesta, kahdesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Havaintoputket 1 ja 2 ovat taustapisteitä. Pohjavesinäytteistä analysoitujen aineiden pitoisuudet alittivat ympäristölaatunormit kaikilla näytekerroilla.


 

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2017 aikana 120 090 m³ jätevettä (128 031 m³ vuonna 2016). Siirtopumppaamosta otetaan kokoomanäyte Ilmajoen kunnan toimesta vähintään kerran kuukaudessa. Näytteenottotiheys perustuu virtaamaan. Biokaasulaitoksen esikäsitellystä jätevedestä sekä esikäsittelyyn johdetusta jätevedestä otetaan näytteet kuukausittain.

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan pintailmastinjärjestelmän avulla.

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava alla olevat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen.

Ilmajoen kunnan hallinnoiman puhdistamotarkkailun siirtyessä vuoden 2017 alussa Nablabs Oy:lle, ammoniumtypen analysointi oli jäänyt pois tarkkailusopimuksesta. Tämän vuoksi ammoniumtypen tarkkailutuloksia ei ole saatavilla toimintavuodelta. Kokonaistypen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ympäristöluvan mukaiset enimmäiskuormitukset eivät ylittyneet, sillä kokonaistypen kuormitus jäi alle ammoniumtypelle asetettujen rajojen.

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylittyivät lievästi vuoden aikana kahdella vuosineljänneksellä fosforikuormituksen osalta. Muilta osin raja-arvot alittuivat. Ylityksistä on raportoitu Etelä- Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Vuoden 2017 aikana biokaasulaitoksen prosessivesien kierrätystä tehostettiin entisestään, jolloin puhdistamolle johdettavan veden määrä laski ja samalla myös fosforikuormitus väheni. Vettä saatiin kierrätettyä vuoden aikana noin 5 000 m³ (2 700 m³ vuonna 2016), eli sama määrä säästettiin puhdasta vettä.

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot

etappi_vk2017_vaikutukset_veteen_pitoisuuksien_raja-arvot.png

Tarkkailujaksojen kuormitukset (kg/d)

etappi_vk2017_vaikutukset_veteen_tarkkailujakso.png

Hulevesien laatukriteerit täyttyivät

Tasausaltaaseen 1 johdetaan hulevedet muun muassa autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet johdetaan läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Laatukriteerit täyttyivät jokaisella johtamiskerralla.

Vuonna 2017 jätehuoltokeskuksesta johdettiin luontoon vettä 17 360 m³, vastaavasti vuonna 2016 johdettiin luontoon 40 130 m³ (65 kg typpeä (181 kg vuonna 2016) ja fosforia 7,5 kg (14,9 kg vuonna 2016)).