apila_kansi.jpg

Strategiatyö

L

akeuden Etapin vuoteen 2016 ulottuvaa strategiaa tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2015 keskityttiin tarkentamaan valittuja toimienpiteiden painopistealueita. Lainsäädännön toteutettuja ja toteutumassa olevia muutoksia peilattiin yrityksen toimintaan ja muutostarpeisiin. Pakkausjäteasetus ja orgaanisen jätteen loppusijoituskielto tulivat kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2016 alussa. Toimenpiteet Etapin toimissa näihin muutoksiin todettiin oikein valmistelluiksi. Yhteistyö pakkausalan tuottajayhteisön kanssa on käynnistynyt hyvin. Orgaanisten jätteiden käsittely biokaasulaitoksessa ja energiana hyödyntäminen Westenergyllä ovat mahdollistaneet lain mukaisen toiminnan.

Ilmassa olevat muutokset hankintalakiin ja jätelakiin sekä kiertotalouspaketin antamat tavoitteet linjattiin vuoden 2016 toimenpiteisiin. Toimintojen ja resurssien oikeaa kohdentamista tehtiin kuvaamalla toimintoprosessit nykyhetkeä vastaaviksi koko henkilöstön yhteistyönä.

Etapin jäteneuvontaa ja tiedotusta tuodaan esille alueen tapahtumissa, joista suurin on Asuntomessut 2016 Seinäjoella. Suunnittelutyö yhtiön ilmeen uudistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi eri kohteissa käynnistyi syksyllä ja sitä ryhdyttiin toteuttamaan vuoden 2016 alussa.

Kierrätyshankkeita ja sovellusperusteisia kohteita haettiin vuoden aikana systemaattisesti. Esimerkkinä sovelluksista ovat jätevoimalan pohjatuhkasta jalostettavat pihakivilaatat ja betonituotteet.

Kehittämisen resurssien parantamiseksi palveluympäristössä aloitettiin tietohallinnon ja järjestelmäkehityksen yhteistyö Vestia Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda toimintavarma ja kustannustehokas alusta jätehuollon tietojärjestelmille eri tilanteiden vaatimuksiin.

Lakeuden Etappi Oy:n toimintapolitiikka

Lakeuden Etappi Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tavoite on toiminta-ajatuksen mukaisesti tarjota toimivaa jätepalvelua asiakkaiden ja ympäristön hyväksi.

Yhtiön tehtävänä on yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan. Yhtiön vastuulla on jätteiden riskitön käsittely, tehokas logistiikka, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätteiden käsittely toteutetaan ensisijaisesti kierrättämällä ja hyödyntämällä. Jätteen energiana hyödyntäminen on yksi yhtiön ratkaisu jätehuollon järjestämiseksi.

Lakeuden Etappi sitoutuu noudattamaan toiminnassa ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ja viranomaisten vaatimuksia. Yhtiö sitoutuu myös toimintojen jatkuvaan kehittämiseen, palvelun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ja haittojen ennalta ehkäisemiseen. Viestintä ja sidosryhmätoiminta ovat avointa ja aktiivista.

Päämääränä on jätehuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään. Yhteistoiminnalla tähdätään asiakkaiden hyvään palvelutasoon ja jätehuoltopalvelujen tasapuoliseen kohdentamiseen. Yhteistyötä pyritään laajentamaan sopimuskuntien ulkopuolella sijaitseviin kuntiin ja yrityksiin.

Jokainen yhtiön työntekijä vastaa laadukkaan ja ympäristövastuullisen toiminnan ylläpitämisestä ja toteuttamisesta työssään. Henkilöstö sitoutuu siihen, että toiminta vastaa asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia.

Lakeuden Etappi Oy:n toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja urakoitsijat, jotka ovat tietoisia asiakkaiden tarpeista, laadukkaista toimintatavoista ja ympäristövastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan niin, että se voi työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä.