ymparistovastuu.jpg

 

 

 

VAIKUTUKSET VETEEN

E

tapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätehuoltokeskuksen ulkopuolisten pinta- ja pohjavesien tarkkailua suorittaa Ramboll Analytics Oy. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettava vesi tutkitaan kunnan toimesta vähintään kerran kuukaudessa. Ahma Ympäristö Oy analysoi kyseiset näytteet.

Jätehuoltokeskuksessa on kolme vesientasausallasta. Tasausaltaaseen 1 johdetaan vedet mm. autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet saadaan johtaa läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Tasausaltaaseen 2 johdetaan vedet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelta ja poltettavan jätteen siirtokuormaushallista. Altaaseen 3 johdetaan vedet pilaantuneiden maiden ja tuhkien käsittelykentältä sekä vaarallisten jätteiden loppusijoitusalueelta. Altaiden 2 ja 3 vedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Vuoden 2015 aikana biokaasulaitoksen jätevesien esikäsittelyssä käytettävät Demon- ja SBR-prosessit saatiin toimimaan halutulla tavalla ja sen tuloksena jätevesien ammoniumtyppipitoisuudet saatiin laskemaan. Esikäsittelyn jälkeen biokaasulaitoksen jätevedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin seitsemästä pisteestä neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein. Vuosi 2015 oli niin sanotun laajan tarkkailun vuosi, jolloin vesinäytteistä tehtiin laajempia alkuainemäärityksiä sekä haitallisten ja vaarallisten aineiden tutkimuksia. Tuomiluoman veden laatu jätekeskusalueen ylä- ja alapuolen välillä oli hyvin samanlaista. Laskunmäen jätehuoltokeskusalueen vaikutusta ei vuonna 2015 ollut havaittavissa Tuomiluoman vedenlaadussa.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tutkittiin kuudesta havaintoputkesta, kuudesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Havaintoputket 1 ja 2 ovat taustapisteitä. Kaatopaikan vaikutusta ilmentävä veden sähkönjohtavuus ei ollut koholla pohjavesinäytteissä.
 

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Etapin jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2015 aikana 115 793 m³ jätevettä (86 204 m³ vuonna 2014).

Viemäröitävät jätevedet johdetaan Etapin jätehuoltokeskuksesta Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Siirtopumppaamosta otetaan kokoomanäyte Ilmajoen kunnan toimesta vä- hintään kerran kuukaudessa. Näytteenottotiheys perustuu virtaamaan. Biokaasulaitoksen esikäsitellystä jätevedestä sekä esikäsittelyyn johdetusta jätevedestä otetaan näytteet kuukausittain.

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan ilmastinjärjestelmän avulla. Laitteisto oli vuonna 2014 toiminnassa yhtäjaksoisesti 4 kuukautta. Tasausaltaalle 2 suoritettiin tyhjennys ja huolto kesällä 2015. 

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava ympäristöluvan mukaiset raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen.

Luontoon johdetut vedet

Vuonna 2015 Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin luontoon vettä 38 597 m³, vastaavasti vuonna 2014 johdettiin luontoon 36 045 m³ (176 kg typpeä (137 kg vuonna 2014) ja fosforia 16,7 kg (16 kg vuonna 2014)).

Pohjavesien sähkönjohtavuus

pohjavesien-sahkonjohtavuus.jpg

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot

jateveden-rajaarvot.jpg

Tarkkailujaksojen kuormitukset

tarkkailujakson-kuormitukset.jpg