hajumittaus.jpg

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET ILMAAN

Biokaasulaitoksen hajupäästöjen velvoitemittaukset tehtiin biosuodinkentällä vuonna 2015 yhteensä neljä kertaa. Mittaukset suoritti Nablabs Oy:n Tony Pirkola. (yllä)

J

ätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua on suoritettu vuodesta 2006 lähtien ja vuonna 2015 tarkkailua jatkettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan loppusijoitusalueella kahteen soihtuun. Kaatopaikkakaasujen jatkokäsittelyn suunnittelua varten loppusijoitusalueella tehtiin kaasumittauksia syksyllä 2015.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2 000 hajuyksikköä/m³, poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm/m³. Hajuyksikön lupaehto on erittäin tiukka, vallitseva taso ympäristöluvissa on yleensä 3 000 hajuyksikköä/m³.

Biokaasulaitoksen hajukaasupesuriin lisättiin rikkihapon syöttö toukokuussa. Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuonna 2015 yhteensä neljä kertaa. Hajupäästön reduktio alitettiin toukokuun ja elokuun mittauksissa, myös ammoniakin lupaehto alitettiin elokuussa ja marraskuussa. Rikkivetypitoisuus alitti lupaehdot helmi-, touko- ja marraskuussa ja metyylimerkataanin pitoisuus toukokuussa. Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Hajupäästöt

Jätehuoltokeskuksen alueella ja Tuomikylässä tehtiin vuoden 2014 lokakuusta helmikuuhun 2015 haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) mittauksia. Lakeuden Etappi Oy:n alueella mitatut TRS-pitoisuudet ja etelänpuoleiset tuulet selittävät suuren osan Tuomikylän mittausasemalla mitatuista TRS-pitoisuuksista. Mittauksissa esiintyneitä suuria pitoisuuksia lännen ja länsiluoteen puoleisilla tuulilla ei voi kuitenkaan selittää Lakeuden Etappi Oy:n toiminnalla.

Valtioneuvoston päätöksessä VNp 480/1996 on annettu ilmanlaadun ohjearvo haiseville rikkiyhdisteille. Tämä vuorokausiohjearvo on 10 µg S/m³ (mikrogrammaa kuutiossa), joka saa ylittyä kerran kuukauden aikana. Suurin mitattu pitoisuus Tuomikylän asemalla koko mittausaikana oli 10 µg S/m³, joten mittaustulos oli ohjearvoa pienempi.

Jätteen välivarastointi loppusijoitusalueella ja sen pois kaivaminen on päättynyt kesällä 2015. Tämä ja lisäksi innovatiivinen pintarakenne loppusijoitusalueella vaikuttavat omalta osaltaan loppusijoitusalueesta aiheutuvien hajupäästöjen parempaan hallintaan. Hajuvalituksia saatiin vuoden 2015 aikana yhteensä kuusi kappaletta, joista viisi ajoittuivat kevääseen ja yksi syksyyn.