Taloudellinen vastuu

TALOUDELLINEN VASTUU

Lakeuden Etappi Oy:n tilikauden 2015 liikevaihto oli 23,4 miljoonaa euroa (24,0 M€), jossa laskua edellisvuoteen oli 2,7 prosenttia. Liiketulos oli hieman parempi kuin edellisellä tilikaudella johtuen mm. vesien käsittelyn tehostumisesta biokaasulaitoksella.

Liikevaihto laski hieman kuljetusten hintojen laskun myötä. Biokaasulaitoksen käyttökulut laskivat edelleen, mutta eivät vielä saavuttaneet asetettua tavoitetasoa.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai koko ajan tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Investoinnit

Jätevoimalan pohjatuhkien käsittelyyn tarkoitettu kenttä asvaltoitiin keväällä ja aluetta laajennettiin. Kuluneella tilikaudella investoitiin mm. jäteasemien ja ekopisteiden kalusteisiin, asiakkaille vuokrattaviin vaihtolavoihin sekä toimitilojen kunnostamiseen. Tietojärjestelmien toiminnan luotettavuuteen ja tehokkuuteen on edelleen tehty merkittäviä parannuksia mm. parantamalla palvelinympäristöä ja sähköisiä palveluita. Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien kuoletusaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti.

Jätemaksut

Yhtiö alensi jäteastian tyhjennyshintaa toukokuussa poltettavan jätteen osalta. Tä- män mahdollisti tehokkuus ja suotuisa kustannuskehitys jätekuljetuksissa sekä toimintaympäristössä tapahtuneet positiiviset muutokset. Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta verovaroin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudattaa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa kunnissa jätemaksut ovat samansuuruiset. Lakisääteisen toiminnan lisäksi Etappi tarjoaa yrityksille monipuolisia käsittelypalveluja sekä jätehuollon järjestämisen konsultointia, koulutusta ja neuvontaa.

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksut ovat kuntaliiton valtakunnallisen vertailun mukaan pysyneet toimialan keskitasolla. Säädösten edellyttämien investointien toteutusvaiheet, erilaiset jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmät ja hyötykäyttöasteet sekä toimialueiden asukastiheyksien ja palvelutarjonnan erot vaikeuttavat jätemaksujen vertailua eri yhtiöiden välillä.

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Yhtiön rooli jätehuollossa on jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta keskeinen toimialueellaan. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä. Etapin operoima jäteyhtiöiden poltettavan jätteen siirtokuljetustoiminta tehostaa logistiikkaa ja vähentää ympäristökuormitusta. Etappi kilpailuttaa siirtokuljetukset neljän jäteyhtiön alueelta.Kustannusrakenne vuonna 2015

Jäteastia 240 litraa.

kustannusrakenne2015.jpg

 

 

Tärkeimmät tunnusluvut

tarkeimmat-tunnusluvut-2015.jpg