Hallituksen toimintakertomus

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Tilikausi 01.01.–31.12.2015

Perustiedot

L

akeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin yhdeksän kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiön ensisijaisena toimintaalueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätteenkäsittelykeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, käsittelyyn liittyvät laitokset, loppusijoitukseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvät kentät sekä hallintorakennus.

Osakaskuntiin on rakennettu jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä, ja joissa vastaanotetaan veloituksetta asukkaiden hyöty- ja vaaralliset jätteet. Jäteasemia on yhteensä 11 kpl. Lisäksi kunnissa sijaitsee ns. ekopisteitä, jotka ovat miehittämättömiä ja joihin voi tuoda paperia, metallia ja lasia. Ekopisteitä on toimialueella noin 200 kpl. Kesäasukkaiden tarpeisiin on rakennettu aluekeräyspisteitä, joihin voi tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Osakaskuntien alueella toimii jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kaksi henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.

Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 23,4 milj. euroa (v. 2014 24,0 milj.euroa), jossa laskua 2,7 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 1 607.991,45 euroa (1 406 644,66 euroa). Tilikauden tulos on 1 775 177,05 euroa (1 140 232,14 euroa).

Liikevaihdon lasku johtui lähinnä jätteenkuljetushintojen 1.5. voimaan tulleesta 10 %:n hinnanlaskusta sekä joidenkin hyödynnettävien jätteiden pienemmästä käsittelymäärästä.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, mm. palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä. Aikaisemmin tehty 1,5 M€:n kuluvaraus varastoidun jätteen polton kustannuksista ei ollut verottajan eikä oikaisulautakunnan mukaan vähennyskelpoinen. Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja verotus on oikaistu vuosilta 2011-2014.

Kuluvarauksen loppuosa 1 050 742 € purettiin tilikaudella.

Merkittävä erä liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa johtuu siitä, että viiden eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa.

Westenergy Oy:n jätevoimalainvestoinnin kaupallinen käyttö aloitettiin vuoden 2013 alussa. Yhtiön omistavat Lakeuden Etappi Oy:n lisäksi Stormossen Oy, Vestia Oy, Botniarosk Oy ja Millespakka Oy. Etapin omistusosuus yhtiöstä on 34,6 %.

Lakeuden Etappi Oy varastoi vuodesta 2011 alkaen heinäkuuhun 2012 jätevoimalaan toimitettavaksi poltettavaa jätettä. Vuoden 2015 aikana poltettavan jätteen varaston purku lopetettiin.

Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 89,7 %.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 151 378 tonnia vuonna 2015 (164 036 tonnia vuonna 2014). Jätevoimalasta Etapille jatkojalostukseen tulevaa pohjatuhkaa tuotiin yhteensä 29 397 tn.

Investoinnit

Jäteasemien kenttiä korjattiin mm. Kuortaneen ja Seinäjoen jäteasemilla sekä vaarallisen jätteen vastaanottotiloja paranneltiin Lapualla ja Ähtärissä. Aluekeräyspisteiden uusimista jatkettiin Kuortaneella, Alavudella ja Ähtärissä vaihtamalla vanhat pikakontit uusiin pinta-astioihin 12 pisteellä.

Yhtiön toimitilojen alakerta remontoitiin keväällä, sekä vaakarakennuksen toimistotilat syksyllä 2015 ajanmukaisiksi. Samalla uusittiin myös toimistorakennuksen lämmitysjärjestelmän kattila. Toimitilojen palotuvallisuutta parannettiin uusimalla paloilmaisimet.

Asiakkaille vuokrattavia vaihtolavoja ja puristimia hankittiin lisää.

IT:ssä jatkettiin pilvipalveluihin siirtymistä, sekä lähi- että langattoman verkon laitteistot ja kytkimet uusittiin. Lavalogistiikan ohjelmisto otettiin käyttöön loppuvuodesta kattaen sako- ja umpikaivolietteiden sekä lavakuljetusten paikannuksen ja ohjauksen. Myöskin vaakaohjelmiston toimivuutta parannettiin mm. varavoimajärjestelmän uusimisella.

Loppusijoitusalueen sulkemista jatkettiin INNO-hankkeesta saatuja kokemuksia hyväksikäyttäen.

Tuhkan käsittelykentän laajennus valmistui kun asvaltointi tehtiin ja alue otettiin käyttöön keväällä.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuoden 2015 alusta lähtien Etappi ryhtyi pesemään kerran vuodessa kaikki taloyhtiöiden poltettavan jätteen jäteastiat automaattisesti toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Automaattinen pesupalvelu koskee taloyhtiöitä ja kunnallisen jätehuollon vastuulla olevia kiinteistöjä, mutta myös omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot taajama-alueilla voivat tilata maksullisen pesun halutessaan.

Vuonna 2015 lavalogistiikka päätettiin jakaa kahteen urakkaan. Urakan jakamisella pyritään saamaan tehokkuutta koko toiminta-alueelle. Uudistuksen myötä myös logistiikanohjausjärjestelmää päivitettiin, jolloin lavojen sijaintia ja niiden tehokkuuksia pystytään seuraamaan entistä paremmin.  

Kuljetuslogistiikan suunnittelu ja operointi on tuonut merkittäviä kustannussäästöjä. Saavutetut säästöt mahdollistivat poltettavan jätteen ja biojätteen asiakkaiden kuljetushintojen 10 %:n alentamisen 1.5.2015 alkaen.

Biojätteen erilliskeräystä laajennettiin 1.10. alkaen kattamaan kaikki viisi huoneistoa suuremmat asunto-osakeyhtiöt. Samalla saatiin hyödynnettyä biojäte sekä parannettua poltettavan jätteen laatua.

Palveluryhmään perustettiin avainasiakaspalvelut-yksikkö, joka tarjoaa jätehuollon kokonaispalveluja julkisen sektorin toimijoille ja yrityksille. Avainasiakaspalvelut-yksikkö on erikoistunut lajitteluun, kierrätykseen, energiantuotantoon sekä jätemateriaalien tuotteistamiseen. Avainasiakaspalveluiden myynnin ja markkinoinnin tueksi avattiin kiertokauppa.fi-sivusto. Kiertokauppa tarjoaa jätehuollon palveluita ja kierrätystuotteita. Yhtenä uutena palveluna käynnistettiin tietosuojamateriaalin keräys avaimet käteenpalvelulla. Toisena uutena palveluna aloitettiin suursäkkipalvelu, joka mahdollistaa eri jätejakeiden keräämisen erilaisissa kohteissa: talkooporukoille, pienremontoijille, muuttajille.

Strategiaprosessiin liittyen käytiin läpi myös Etapin palvelu-, laskutus- ja perintäprosessit. Kehityksen tavoitteena on saavuttaa entistä parempi asiakaskontakti ja parantaa palvelua kokonaisvaltaisesti asiakastarpeisiin.

Westenergy Oy:n jätteenpolton pohjakuonan käsittelyä jatkettiin kesällä Etapin operoimana yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Käsitellystä kuonan mineraaliosasta rakennettiin Seinäjoen ohikulkutien kevyen liikenteen väylän pohjarakenteet. 

Ranun säkkitavaran vähittäiskauppamyynti aloitettiin voimakkaammin alueen puutarhakaupoissa. Tuote on saatu enemmän tunnetuksi kuluttajien keskuudessa. Muiden kierrätystuotteiden, kuten Harava- maanparannuskompostin sekä betonituotteiden, myyntiä ja markkinointia aloiteltiin vuonna 2015. Harava ja Ranu tulevat olemaan näkyvästi esillä Seinäjoen Asuntomessuilla 2016.

Jäteneuvontaa toimialueella tehostettiin ja vuoden aikana luotiin alakoulujen ympäristökasvatuksen tueksi jäteneuvontamateriaalia, joka on tulostettavissa koulujen käyttöön Etapin nettisivuilta. Etappi tarjoaa maksutonta jäteneuvontaa päiväkoteihin, kouluihin ja erilaisiin asukastilaisuuksiin. Biokaasulaitoksen pellettivaraston palovahingosta aiheutuneista kuluista saatiin 80 667 €:n vakuutuskorvaus.

hallitus-2015.jpg

Lakeuden Etappi Oy:n hallitus. Edessä vasemmalta Kaarle Talvitie, Eija Mäntymäki ja puheenjohtaja Paavo Eloniemi. Takana vasemmalta Seppo Kangas, Jari Jokinen, Timo Myllymäki, Heimo Pirttimäki, Tapani Törmä, Jukka Rantanen, Simo Ojaluoma, varajäsen Seppo Katila, sekä hallintojohtaja Pentti Mannila ja toimitusjohtaja Pekka Kontio. Kuvasta puuttuvat Ari Kekarainen ja varapuheenjohtaja Ari Perälä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiön strategian päivitystä vuosille 2017-2020 jatketaan. Haasteena päivitykselle ovat meneillään olevat hankintalain uudistus sekä jätehuollon rooli osana itsehallintoalueita.

Vuoden 2016 alusta lähtien vastuu ekopisteillä kerättävistä pakkausjätteistä, lasi-, metalli- ja kartonkipakkauksista siirtyi 73 kpl pakkausten tuottajille, joita edustaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Lakeuden Etappi täydentää vapaaehtoisesti Ringin ekopisteverkostoa omilla ekopisteillään, joita on toimialueella 67 kpl.

Tammikuulla pidettiin koko yhtiön henkilökuntaa ja urakoitsijoita koskeva pelastusharjoitus yhdessä pelastuslaitoksen henkilökunnan kanssa. Aiheina olivat mm. tulipalon sammutusharjoitus, kemikaalivuoto, hälytyksen teko ja ensiavun antaminen sairaskohtauksen saaneelle.

Alkuvuonna käynnistettiin hankkeet vesien seurantajärjestelmien, sekä vaaka- ja varastojärjestelmien uusimiseksi. 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiössä on edelleen voimassa vuonna 2004 myönnetty ympäristölupa. Luvan päivitys on aloitettu vuonna 2006. Uusi ympäristölupa saatiin huhtikuun lopulla 2013. Ympäristölupa päätöksessä oli biokaasulaitoksen varakäsittelyjärjestelmistä suljettu puhdistamolietteen käsittely pois. Etappi jätti ympäristöluvasta valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen. Ratkaisua valitukseen odotetaan vuoden 2016 aikana. 

Vuonna 2016 tehtävä hankintalain uudistus tuo merkittäviä muutoksia Etapin liiketoimintaan. Uudistus tulee määrittelemään rajat, joiden puitteissa kuntayhtiöt voivat toimia markkinoilla.

Etapin liikevaihdoksi on meneillään olevalle vuodelle budjetoitu 21,8 M€, jossa ei ole kuluttajahintoihin korotuksia. Investointibudjetti vuodelle 2016 on n. 1 M€.

Tilikauden tulos ennustetaan olevan tasolla 710 000€.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Etappi on mukana hankkeessa, jossa tutkitaan jätteenpolton tuhkan soveltuvuutta piharakentamiseen, mm. pihakivien rakenteessa. Ensimmäinen koe-erä pihakiviä valmistuu 2016 keväällä.

Kuluvalla tilikaudella selvitetään myös vaihtoehdot vesien seurantajärjestelmien sekä vaaka- ja varastonhallintaohjelmiston uusimiseksi.

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella muodostuneiden kaasujen tuotoista ja koostumuksista teetätettiin ulkopuolisella konsultilla selvitys. Selvityksen lähtötilanteessa kuvattiin koko loppusijoitusalueen kaasunkeräysverkosto. Koepumppauksilla saatiin kaasumäärää kasvatettua ja selvitettyä mistä kaasu vuotaa penkasta ulos. Havaitut vuotokohdat tiivistettiin välittömästi mittauksien jälkeen savipitoisella maa-aineksella. Konsultin ehdotus lopputoimenpiteistä on valmisteilla. Vaihtoehtoja kaasun käytölle ovat mm. johtaminen soihdusta biokaasulaitoksen soihtuun sekä CHP-hyötykäyttö tai polttaminen ilmaan korkealämpösoihdulla.

Merkittävänä Etapin omistajakuntiin kohdentuvana projektina osallistumme Thermopolis Oy:n vetämään Kestävän kehityksen ohjelmaan. Ohjelmassa teemme omistajakuntien energiansäästötiimeissä jätehuoltokartoituksia ja haemme edelleen kustannussäästöjä kuntien jätehuollon eri yksiköihin järkeistämällä jätehuoltotoimintoja. Tästä esimerkkinä toteutimme Ilmajoen kunnan terveyskeskuksen jätehuollon tehostamisen ja nykyaikaan soveltamisen yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset olivat 69 553 euroa, joka on 0,3 % liikevaihdosta.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 1 775 177,05 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Jalasjärvi päätti v. 2014 liittyä Kurikkaan v. 2016 alusta lähtien. Myös Jalasjärvi on Etapin perustajaosakas ja niiden omistusosuus Etapista on yhteensä 17,07 % ja liikevaihdon osuus n. 9 %. Jurvan alueen jätehuolto kuuluu Botniarosk Oy:lle. Jätehuollon järjestäminen käsitellään Kurikan hallinnossa vuoden 2016 aikana.

Meneillään olevaan Sote-uudistukseen liittyen, myös jä- tehuoltoa ollaan liittämässä itsehallintoalueisiin. Siitä, miten liittäminen tapahtuu, ei ole vielä selvyyttä. 

Hankintalakia ollaan uudistamassa siten, että kuntayhtiöissä markkinaehtoista toimintaa saisi olla EU:n mukaan max. 20 %. Suomessa ajetaan tiukempaa linjaa, jopa 0 %. Myöskin tulkinta siitä, mikä on markkinaehtoista toimintaa, ei ole vielä selkeä.

Merkittävin yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski on Westenergy Oy:n laskuttama porttimaksu, jonka suuruus määräytyy laitoksen toiminnan mukaan. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa.

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista ovat aina kestoltaan pitkäaikaisia ja vaikuttavat merkittävästi kustannuksiin.

Tietoa yhtiön johdosta,
tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2015 valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

 

hallituksen-jasenet-2015.jpg


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajaksi Ari Perälä.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2015 tilikauden 2015 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Tunnusluvut taloudellisesta asemasta

tunnusluvut-taloudellisesta-asemasta.jpg

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 42 henkilöä (2014; 42 henk.). Henkilöstöstä miehiä on 30 ja naisia 12. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 43,2 vuotta. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2 239 024,35 euroa (vuonna 2014 2 236 153,20 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 61 522 euroa (vuonna 2014 43 628 euroa) ja 119 työpäivää (90 työpäivää).

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 492 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä suostumuslauseke.

Lakeuden Etappi Oy:n omistajat 31.12.2015

omistajat2015.jpg

Lakeuden Etappi Oy:n hallitus 2015

hallituksen-jasenet-2015.jpg