betonimurske.jpg

KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2015 yhteensä 20 587 jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaanotettujen kuormien määrä oli 20 293. Vastaanotetusta jätteestä ohjattiin hyötykäyttöön 90 prosenttia, kun edellisvuonna prosentti oli 96. Hyödyntämisasteen heikkeneminen johtui Westenergyn odotettua pidemmästä seisokista, joka aiheutti ylimääräistä loppusijoitusta ja järjestelyitä, jotta seisokin aikana kertyneet varastot saatiin purettua.

Vastaanotetusta materiaalista kymmenen prosenttia jouduttiin loppusijoittamaan. Jätteestä 18,1 prosenttia hyödynnettiin energiatuotannossa polttoaineena.

Tuottajavastuuseen kuuluvan lasipakkausjätteen vastaanotto aloitettiin Etapissa sijaitsevaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n Rinki-terminaaliin toukokuussa. Terminaaliin tuodaan lasipakkausjätettä Ringin keräyspisteistä Etelä-Pohjanmaan alueelta. Terminaalista Rinki toimittaa lasin kierrätettäväksi sopimuskumppaneilleen.

Hyödynnettävien jätteiden kentällä jatkettiin tehostettua maanrakentamiseen soveltuvien jätemateriaalien jatkokäsittelyä eli murskausta ja seulontaa. Maanrakentamisessa hyödynnettiin useita jäteperäisiä materiaaleja, joilla pystyttiin korvaamaan neitseellisten kivi-aineksien käyttöä.

Energiana hyödyntäminen ja pohjatuhkan käsittely

Westenergyn jätevoimalaan toimitettiin 24 553 tonnia poltettavaa jätettä sähkön- ja kaukolämmöntuotannon polttoaineeksi. Toimitetusta määrästä välivarastoidun jätteen osuus oli 6 504 tonnia. Välivarastoidun poltettavan jätteen laatua seurattiin ottamalla varastosta kolme erillistä kokoamanäytettä, joiden lämpöarvo analysoitiin. Analyysien perusteella välivarastoidun jätteen tehollinen lämpöarvo (ka. 9,37 MJ/ kg) on edelleen polton kannalta kohtuullisella tasolla.

Jätteenpolton pohjatuhkan vastaanottomäärä oli 29 397 tonnia. Pohjatuhkasta poistettiin seulomalla magneettiset metallit ja toimitettiin ne jatkojalostukseen.

Seulottua pohjatuhkaa käsiteltiin syys–lokakuussa Suomen Erityisjätteen ADR -mobiililaitteistolla yhteensä 26 500 tonnia, josta saatiin irti materiaaleja seuraavasti:

 
Mineraaliainekset 24 901 tn
Rautametalli 1 780 tn
Ei-Rautametalli 1 504 tn
Ylite jatkokäsittelyyn 1 685 tn
Maanrakentamisessa hyödynnettiin seuraavia materiaaleja (tn)
Betonimurske 0-90 mm maanrakentamisessa 2 904
Tiili-betonimurske 0-90 mm maanrakentamisessa 3 902
Pohjatuhkan mineraaliainekset 5 472
• Betoniteollisuudessa 78
• Kevytkiviaineksen raaka-aineena 81
• Tavanomaisen loppusijoitusalueen sulkemisrakenteessa 3 383
• Kevyenliikenteen väylän jakava kerros 1 930
Vuoden aikana jatkokäsiteltiin maanrakennukseen soveltuvia jätemateriaaleja. Esimerkiksi betonimursketta ryhdyttiin jalostamaan hyötykäyttöön yhteistyökumppanin kanssa.

 

Jätemäärät

Materiaalivirrat 1000 tonnia

materiaalivirrat_1.jpg

Materiaalivirrat 1000 tonnia

materiaalivirrat_2.jpg

Materiaalivirrat 1000 tonnia

materiaalivirrat_3.jpg

jatehuoltokeskus_vastaanotto.jpg

Pohjatuhkan käsittelylaitteisto koostuu seuloista, magneeteista, pyörrevirtaerottimista ja ballistisesta erottimesta (Advanced Dry Recovery, ADR). Pohjatuhka käsitellään erityisellä kuivaerotustekniikalla, mikä ei edellytä tuhkan ikäännytystä etukäteen. Käsittelyssä kostea hienoaines erottuu ja metallipartikkelit vapautuvat niitä ympäröivästä mineraaliaineksesta, jolloin metallisaanto saadaan mahdollisimman korkeaksi. Samalla mineraaliaineksen puhtausaste saadaan mahdollisimman hyväksi. Käsittelyssä muodostuu neljän eri fraktioluokan mineraaliainesta, kahden kokoluokan rautametallia ja kolmen kokoluokan NF-jaetta.

Kuivaerotustekniikalla syntyvien mineraalijakeiden osuus on noin 80 prosenttia käsiteltävästä tuhkasta, joten niiden hyödyntämisellä on suuri merkitys tuhkan käsittelyn kokonaisuuden kannalta. Mineraalijakeet vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin paljon hiekkaa, soraa ja mursketta. Niitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa korvaamalla niillä luonnonmateriaaleja.

Siirtokuljetukset

Jätteen siirtokuljetukset kaudelle 2016–2021 kilpailutettiin vuoden aikana. Toimeksiannon toteuttajaksi valittiin Retex Oy Ab.

Jätteet kuljetetaan neljästä pohjalaisjäteyhtiöstä Westenergyn jätevoimalaan. Paluukuljetuksena tuodaan jätevoimalan pohjatuhkat Westenergyltä Etapin jätehuoltokeskukseen käsiteltäväksi

Betonin vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä solmittiin yhteistyösopimus Maansiirto Veljekset Rinta Oy:n kanssa.

Kaatopaikkakaasujen käyttöä selvitetään

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella muodostuneiden kaasujen tuotoista ja koostumuksista teetettiin ulkopuolisella konsultilla selvitys. Selvityksessä kaasunkeräysverkosto kuvattiin, täyttöalueen kaasuvuodot mitattiin ja paikattiin ja kaasun määrää selvitettiin koepumppauksin. Jatkotoimenpiteistä on valmisteilla ehdotus. Vaihtoehtoja kaasun käytölle ovat mm. johtaminen biokaasulaitoksen soihtuun, CHP-hyötykäyttö tai uusi korkealämpösoihtu.

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen innovatiivinen pintarakenne rakennettiin elo–syykuussa, suljetun alueen ollessa 6100 m². Pohjatuhkan mineraaliaineksen 0–2 mm hyötykäyttöä kokeiltiin innovatiivisen pintarakenteen esipeitto 2-kerroksessa.

Penkan käytössä olevia soihtuja parannettiin palamislämpötilan kasvattamiseksi ja haisevien rikkiyhdisteiden määrän vähentä- miseksi. Poltettavan jätteen veroton välivarastoalue saatiin purettua, joten purku jatkuu ainoastaan välivarastoitujen paalattujen jätteiden osalta.

Jätehuoltokeskuksen siirtopumppaamon kaikkiin kolmeen poistoilmakanavaan asennettiin aktiivihiilisuodattimet hajuhaittojen vähentämiseksi.

Ylijäämämaan varastoalueelle rakennettiin valumavesien tasausallas, josta vedet johdetaan suodatinpenkereen läpi ojiin.

Rakennus- ja yhdyskuntajätteitä testattiin

Vuoden 2016 orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon haasteisiin lähdettiin vastaamaan jo keväällä. Huhtikuussa ensimmäiset rakennusjätekuormat vastaanotettiin hyödynnettävien jätteiden kentän esikäsittelypaikalle tarkempaa lajittelua ja tutkimusta varten. Lajittelun kautta jätteet ohjataan oikeisiin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. Lajittelun yhteydessä otettiin useita kokoamanäytteitä penkalle ohjatuista kuormista myöhempää analysointia ja suunnittelua varten.

Toukokuussa tehtiin projektiluontoinen mittavampi lajitteluja TOC-käsittelykoe rumpuseulalla. Seulontaan otettiin yhdyskunta- ja rakennusjätteiden karkeasta esilajittelusta jäljelle jääneet materiaalit, joita saatiin kerrytettyä testiin noin 200 tonnia

Rumpuseulontatesti ei kuitenkaan onnistunut toivotulla tavalla, vaan huomattiin, että jätteiden liian suuri palakoko häiritsee eri materiaalien erottelukykyä. Etenkin niiden jätteiden osalta, jotka sijaitsivat polton ja loppusijoituksen rajapinnassa. Päätettiin lähteä viemään esikäsittelyä eteenpäin tehostetulla koneellisella lajittelulla ja muodostamaan sille omaa toimintamallia, jolla täytettäisiin tulevat lakimuutokset.

Kotitalouksen poltettavasta jätteestä on lajiteltu oikein 94%

Jäteanalyysin tulos säilyi hyvänä

Poltettavan jätteen analyysi toteutettiin touko-kesäkuun 2015 aikana. Analyysin tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuri osuus kotitalousjätteistä kelpaa poltettavaksi. Kerätyt näytteet lajiteltiin ennalta määrättyihin jätejakeisiin ja punnittiin. Jätettä tutkittiin yhteensä 1 578 kiloa, ja siitä poltettavaa jätettä oli 94 prosenttia. Tulos oli sama kuin vuoden 2013 analyysissä.

Yhteistyötä pilaantuneiden maiden käsittelyssä

Pilaantunutta maata sisältäviä tutkittavia kuormia vastaanotettiin ja analysoitiin jätehuoltokeskuksen alueella yhteensä viidestä eri kohteesta.

Ekokem Oy:n kanssa aloitettiin yhteistyö pilaantuneen maan käsittelyssä. Yhteistyön tarkoituksena oli tehostaa pilaantuneen maa-aineksen sekä materiaalien vastaanottoa ja käsittelemistä, löytämällä mahdollisimman tehokas menetelmä kulloisellekin maa-aineserälle. Yhteistyössä Ekokemin kanssa vastaanotettiin vuoden aikana 3 122 tonnia pilaantuneeksi luokiteltuja maa-aineksia ja materiaaleja.


palvelut_ja_tuotteet_jatehuoltokeskus.jpg

Jätehuoltokeskus

Yhtiön toiminnot on keskitetty Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen. Kaikissa omistajakunnissa on lisäksi vähintään yksi jäteasema.
 

1.  Vaaka

2.  Toimisto

3.  Ilmajoen jäteasema

4.  Vaarallisten jätteiden pienerät

5.  Hyödyntämistoiminnot

6.  Siirtokuormaushalli

7.  Loppusijoitus

8.  Vesien tasausaltaat

9.  Biokaasulaitos

10.  Pilaantuneet maat

11.  Vaarallisten jätteiden loppusijoitus

12.  Konesuoja

13.  Nestepitoiset jätteet

14.  Suomen Hyötykeskus Oy halli

15.  Tuhkakenttä


Ilmakuva-biokaasulaitos.jpg

Biokaasulaitos toimi koko vuoden hyvin ja ilman suurempia seisokkeja.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos toimi koko vuoden hyvin ja ilman suurempia seisokkeja. Tämän vuoksi puhdistamolietettä ohjattiin varakäsittelyjärjestelmään selvästi viimevuotista vähemmän eli 1 715 tonnia (7 850 tonnia vuonna 2014). Vastaavasti puhdistamolietettä käsiteltiin laitoksella enemmän.

Teollisen biojätteen määrä laski edellisestä vuodesta koventuneen kilpailun vuoksi. Jäteveden puhdistus on saatu toimimaan vakiintuneesti ilman häiriöitä. Tähän on auttanut tarkka seuranta ja puhdistettavan veden alkaliteetin säätö. Syksyn aikana otettiin käyttöön myös uudempi Demon-yksikkö, SBR. Tällä hetkellä kumpikin yksikkö käsittelee yhtä paljon jätevettä, ja näin ollen laitoksessa on ylimääräistäkin kapasiteettia. Markkinointitoimilla saatiin alueen viljelijöiden kiinnostus lisääntymään, niin että kysyntä on jopa tarjontaa suurempaa

Biokaasulaitoksella on siirrytty äkillisistä hätäkorjauksista ennakoivaan huoltoon ja kunnossapitoon. Samalla on kasvatettu tarvittavaa varaosavarastoa niille kriittiselle osille, joilla on pitkä toimitusaika. Tässä työssä auttaa käyttöönotettu Arrow Novi -kunnossapitojärjestelmä.

Jäteveden puhdistus on saatu toimimaan vakiintuneesti ilman häiriöitä.

Biokaasulaitoksen vastaanotto ja tuotanto (tn)
• vastaanotettu biojäte 5 956
• vastaanotettu puhdistamoliete 28 814
• tuotettu maanparannusraetta 3 000