Hallituksen toimintakertomus

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Tilikausi 01.01.–31.12.2016

Lakeuden Etappi Oy on merkitty kaupparekisteriin 03.07.1997 nimellä Lakeuden Jätekeskus Oy. Nimi muutettiin Lakeuden Etappi Oy:ksi 01.09.2004. Samalla yhtiön kotipaikka muuttui Ilmajoelle. Yhtiön Y-tunnus on 1087873-0. Yhtiön omistaa nykyisin kahdeksan kuntaa; Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri.

Lakeuden Etappi Oy:n tehtäviin kuuluu jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta, ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus, vastaanotettavan jätteen käsittely ja loppusijoitus, vaarallisten jätteiden ja eräiden hyötyjätteiden vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn. Yhtiön ensisijaisena toimintaalueena ovat omistajakunnat.

Yhtiöllä on Ilmajoella jätteenkäsittelykeskus, jossa sijaitsee mm. jätteiden vastaanotto, käsittelyyn liittyvät laitokset, loppusijoitukseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvät kentät sekä hallintorakennus.

Osakaskuntiin on rakennettu jäteasemat, jotka ovat miehitettyjä, ja joissa vastaanotetaan veloituksetta asukkaiden hyöty- ja vaaralliset jätteet. Jäteasemia on yhteensä 11 kpl. Lisäksi kunnissa sijaitsee ns. ekopisteitä, jotka ovat miehittämättömiä ja joihin voi tuoda paperia, metallia ja lasia. Ekopisteitä on toimialueella noin 200 kpl. Kesäasukkaiden tarpeisiin on rakennettu aluekeräyspisteitä, joihin voi tuoda poltettavaa jätettä. Jäteasemien ja ekopisteiden kustannukset katetaan ekomaksulla, joka on asuntokohtainen kiinteä maksu ja peritään jätelaskun yhteydessä.

Osakaskuntien alueella toimii jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Lautakunta vastaa jätehuollon viranomaistoiminnasta. Jätelautakunnan palveluksessa on kaksi henkilöä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuilla.


Liikevaihto, tulos sekä yhtiön tilan ja tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 21,7 milj.euroa (vuonna 2015 23,4 milj.euroa), jossa laskua 7,2 %. Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 1 538 327,94 euroa (1 607 991,45 euroa). Tilikauden tulos on 1 449 695,27 euroa (1 775177,05 euroa).

Liikevaihdon lasku johtui lähinnä tuhkien käsittelyn siirtymisestä seuraavalle vuodelle, sekä joidenkin hyödynnettävien jätteiden pienemmästä käsittelymäärästä.

Kannattavuuden taso on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, mm. palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Merkittävä erä liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa johtuu siitä, että viiden eri jäteyhtiön Westenergy Oy:lle toimitettavien jätteiden kuljetukset on organisoitu hoidettavaksi Etapin toimesta ja läpilaskutus kuljetuksista on mukana Etapin kirjanpidossa.

Westenergy Oy:n jätevoimalainvestoinnin kaupallinen käyttö aloitettiin vuoden 2013 alussa. Yhtiön omistavat Lakeuden Etappi Oy:n lisäksi Stormossen Oy, Vestia Oy, Botniarosk Oy ja Millespakka Oy. Etapin omistusosuus yhtiöstä on 34,6 %.

Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste oli 94,1 %.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 144 911 tonnia vuonna 2016 (151 378 tonnia vuonna 2015). Jätevoimalasta Etapille jatkojalostukseen tulevaa pohjatuhkaa tuotiin yhteensä 26 327 tn.

 

Investoinnit

Vuoden 2016 aikana tehtiin investointeja 791 658 €:lla. Merkittävimpiä investointeja olivat ICT investoinnit Wisemaster- ja työteho-ohjelmistoihin 140 k€. Jätekeskuksen kenttärakenteiden kompostointi toimintaan investoitiin 340 k€. Biokaasulaitoksen sosiaalitilojen korjaus ja biojätehallin lattian uusinta 159 k€. Biokaasulaitokselle investoitiin varaosavarastoa ja koneita 149 k€, sekä koneisiin ja kalustoon jäteasemille 35 k€.


Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Etapin toiminta alueella jätetaksan hintoja tarkasteltiin alaspäin 1.4.2017 alkaen. Poltettavan jätteen vastaanottohintaa jätekeskuksessa laskettiin -10 %. Nostoperusteisten keräysastioiden kuljetushintaa laskettiin -10 %. Kotitalouksien astioiden käsittelyhintaa poltettavalla jätteellä laskettiin -5 %.

Vuoden 2016 aikana Etapin alueella laajennettiin kierrätyslasin ja metallin kiinteistökeräystä koskemaan taloyhtiöitä, joissa on 10 asuntoa tai enemmän. Kyseisiä keräyspisteitä tuli yhteensä noin 680 kpl.

Etapilla oli oma näyttelyosasto kesällä 2016 Seinäjoella pidetyissä Asuntomessut 2016 näyttelyssä.

Kesällä 2016 Etappi aloitti alueellaan yhteistyön Kekkilä Oy:n kanssa multatuotteiden valmistuksessa jätekeskuksen alueella. Kekkilä Oy on vuokrannut toiminta-alueen Etapilta, jossa kompostista valmistetaan multatuotteita. Tuotteiden myynnin ja markkinoinnin hoitaa Kekkilä Oy.

Lakeuden Etappi Oy ja Paperinkeräys Oy perustivat 1.7.2016 yhteisyrityksen Encore Pohjanmaa Oy:n. Etappi on yhtiössä vähemmistöosakas 49 % omistuksella. Yhtiön toimialueena on yritystoiminnan-, kaupan- ja teollisuudenjätteet. Yhtiö aloitti operatiivisen toiminnan 1.9.2016.

Lakeuden Etappi sopi Paperinkeräys Oy:n kotikeräyspaperin ja Encore Pohjanmaan asiakaspalvelun hoitamisesta Etelä-Pohjanmaan alueella.

Westenergy Oy:n jätteenpolton pohjakuonan käsittelyä siirrettiin keväälle 2017 Etapin operoimana yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Käsittelylaitteiston kehitys ja sää olosuhteet tukivat toiminnan siirtämistä puolella vuodella.

Kurikan kaupunki teki kaupungin valtuuston kokouksessa 31.10.2016 Jätehuollon järjestämisestä koko Kurikan kaupungin alueella vastaa Lakeuden Etappi 1.1.2018 alkaen. Muutos tuo Etapin operoitavaksi lisää entisen Jurvan kunnan alueen.

Laskumäen jätekeskuksen uusi ympäristölupa sai lainvoiman huhtikuussa 2016. Uudella ympäristöluvalla ei ollut vaikutusta keskuksen tai yhtiön toimintaan, sillä vaatimuksien muutoksiin oli jo toteutettu.

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Hankintalain uudistus astui voimaan 1.1.2017. Suurimpana muutoksena Etapin kannalta on markkinaehtoisen liiketoiminnan osuuden rajaaminen siirtymäajan jälkeen max. 5% tai max. 500 000 €. Siirtymäajalla toiminnan laajuus saa olla enintään 2017 15 %, 2018 10 % ja 2019 5 % liikevaihdosta.

Yhtiön strategian päivitystä vuosille 2017–2020 jatketaan. Haasteena päivitykselle ovat meneillään oleva jätelain uudistus, jossa käsitellään kunnan vastuulla olevan jätehuollon laajuutta. Toiminnan laajuuden muutokset ovat vielä epäselvät ja vaikuttavat siten strategiaprosessin läpiviemiseen. Muutosten ennakoinnilla kuitenkin Etapin uusi strategia esitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2017.

 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut hankintalaki vaikuttaa Etapin toimintaan markkinaehtoisen toiminnan osalta. Jos jätelaissa ei ulosmyyntirajoista toisin päätetä, on Etapin leikattava yrityksille tarjoamiaan palveluita noin 1,5 milj. € vuoteen 2019 mennessä. Tämä leikkaus koskettaa lähinnä yksityisten jäteyhtiöiden ja kuljetusliikkeiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Muutoksen alla olevasta liikevaihdosta ennustetaan muuttuvan TSV (toissijaisella vastuulla) tulevaksi jätteeksi noin puolet. Nämä jätteet ovat etupäässä loppusijoitettavia teollisuuden rejektejä.

Yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2017 on 21,8 milj. € ja investointibudjetti noin 1,3 milj. €.

Tilikaudelle ennustetaan voittoa 674 k€.

 

 

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Lakeuden Etappi on mukana aktiivisesti kuntien energiansäästötiimeissä. Etapin rooli energiansäästötiimeissä on toimia asiantuntijana ja tehdä omistajakuntiin jätehuoltokartoituksia, joiden tavoitteina on kierrätyksen ja kustannusten tehostaminen. Vuonna 2016 koulutettiin kuntien ja kaupunkien ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen työntekijöitä Alavudella, Ilmajoella, Kurikassa, Kuortaneella ja Lapualla.

Vuoden 2016 aikana käynnistettiin suunnitteluhanke ”Seinäjoki-Nurmon jäteasema 2020”, joka valmistui vuoden 2017 alussa. Suunnitelmassa on hahmotelma tulevaisuuden jäteaseman rakenteesta ja toiminnasta.

Lakeuden Etappi Oy oli mukana Suomen Erityisjäte Oy ja Inascho BV:n kanssa TEKES:in rahoittamassa hankkeessa ”jätteenpolttolaitosten pohjakuonan hyötykäyttö ja tuotteistaminen” vuosina 2013–2016. Hanke onnistui erinomaisesti ja tuloksena on saatu tutkittua tietoa pohjatuhkan hyötykäytöstä maanrakennuksessa sekä betonielementtien rakennusaineena.

Tilikaudella aloitettiin yhteistyö Vestia Oy:n kanssa asiakaspalvelun ICT-järjestelmien integroimiseksi yhteiskäyttöön molemmille jätehuoltoyhtiöille. Asiakaspalveluohjelmiston yhteiskäyttö alkoi 1.1.2017.

Jätevedenpuhdistamon Demon-prosessin ohjausta tarkennettiin ja käyttöön otetulla kemikaalien syötöllä parannettiin toimintavarmuutta kuormitusvaihteluissa ja häiriötilanteissa.

Biokaasulaitoksen mädättämön toimintaa koskevan diplomityön teoria- ja kenttätyöosio valmistui TTK:n hyväksyttäväksi. Työssä tutkittiin biokaasun saannon lisäämismahdollisuudet sekä kaasun saanto muuttuvissa tuotanto-olosuhteissa.

Tilikaudella käynnistettiin myös tutkimushanke, jossa jatkokehitetään jätteenpolttolaitoksen pohjakuonasta eroteltujen mineraalijakeiden hyötykäyttöä. Hankkeessa selvitetään lisäksi mineraalijakeesta rakennetun rakennekerroksen kantavuutta minimikerrosvahvuuksilla sekä selvitetään rakenteen elinkaarimallinnus. Koerakenteen vaatimat työt on jo aloitettu.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan välittömät kustannukset v. 2016 olivat 95 356 (69 553) euroa, joka on 0,4 % (0,3 %) liikevaihdosta.

 

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa. Tilikauden voitto 1 449 695,27 euroa siirretään voittovaratilille yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Jalasjärvi päätti v. 2014 liittyä Kurikkaan v. 2016 alusta lähtien. Myös Jalasjärvi on Etapin perustajaosakas ja niiden omistusosuus Etapista on yhteensä 17,07 % ja liikevaihdon osuus noin 9 %. Jurvan alueen jätehuolto kuuluu Botniarosk Oy:lle. Jätehuollon järjestäminen käsiteltiin Kurikan hallinnossa vuoden 2016 aikana, mutta valituksista johtuen, päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa.

Hankintalakia ollaan uudistamassa siten, että kuntayhtiöissä markkinaehtoista toimintaa saisi olla EU:n mukaan max. 20 % liikevaihdosta. Suomessa ajetaan tiukempaa linjaa, jolloin markkinaehtoista toimintaa saisi olla ainoastaan 5 % vuoden 2019 alusta lähtien. Myöskin tulkinta siitä, mikä on markkinaehtoista toimintaa, ei ole vieläkään selkeä.

Merkittävin yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski on Westenergy Oy:n laskuttama porttimaksu, jonka suuruus määräytyy laitoksen toiminnan mukaan. Laitoksen toiminnan mahdolliset ongelmat näkyvät kohonneina kustannuksina porttimaksuissa.

Biokaasulaitoksen biologisten prosessien toiminnan varmistaminen on tärkeä osa riskienhallintaa. Biologisten prosessien toipuminen häiriötilanteista ovat aina kestoltaan pitkäaikaisia ja vaikuttavat merkittävästi kustannuksiin.

 

Tietoa yhtiön johdosta, tilintarkastajista ja organisaatiosta

Yhtiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2015 valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

 

vk2016_hallituksenjasenet_taulukko.png


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Eloniemi ja varapuheenjohtajaksi Ari Perälä.

 

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Pekka Kontio.

 

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat valitaan vuosittain. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2016 tilikauden 2016 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Henkilöstö

Tilikauden aikana keskimääräinen henkilömäärä on ollut 40 henkilöä (2015; 42 henk.). Henkilöstöstä miehiä on 26 ja naisia 14. Henkilöstön keskimääräinen ikä on ollut 44,7 vuotta. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 2 329 363,54 euroa (vuonna 2015 2 239 024,35 euroa). Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu työtyytyväisyyskyselyillä joka toinen vuosi. Henkilöstön koulutukseen on käytetty 75 367 euroa (vuonna 2015 61 522 euroa) ja 253 työpäivää (119 työpäivää).

 

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakaantuu 492 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke sekä suostumuslauseke.

 

vk2016_hallitus2016.jpgLakeuden Etappi Oy:n hallitus. Eturivissä vasemmalta: hallituksen jäsenet Ari Kekarainen Seinäjoelta, Eija Mäntymäki Kurikasta (Jalasjärvi), puheenjohtaja Paavo Eloniemi Seinäjoelta ja varapuheenjohtaja Ari Perälä Lapualta.

Takarivissä: varajäsen Rauno Viitasaari Seinäjoelta, jäsenet Heimo Pirttimäki Ähtäristä, Timo Myllymäki Alavudelta, Jari Jokinen Seinäjoelta, Seppo Kangas Kurikasta, Tapani Törmä Kihniöstä, hallintojohtaja Pentti Mannila Etapista, jäsenet Jukka Rantanen Kuortaneelta, Simo Ojaluoma Ilmajoelta ja toimitusjohtaja Pekka Kontio Etapista. Kuvata puuttuu hallituksen jäsen Kaarle Talvitie Seinäjoelta.

Lakeuden Etappi Oy:n omistajat 31.12.2016

vk2016_etapin_omistajat.png

Lakeuden Etappi Oy:n hallitus 2015-2017

vk2016_etapin_hallitus.png

Tunnusluvut taloudellisesta asemasta

vk2016_tunnusluvut_taloudellisesta_asemasta.png