kodin_lajitteluohjeet.png

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET ILMAAN

Jätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua on tehty vuodesta 2006 lähtien, ja vuonna 2016 tarkkailua jatkettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan loppusijoitusalueella kahteen soihtuun.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2 000 hajuyksikköä/m³ poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm. Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen hajukaasupesurin rikkihapon syöttöä jatkettiin vuonna 2016 ja tällä oli hyvät vaikutukset ammoniakkipitoisuuksien alenemisena biosuotimella.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuonna 2016 yhteensä neljä kertaa. Vaadittuun hajupäästön reduktioon päästiin ensimmäisellä, toisella ja neljännellä mittauskerralla. Ammoniakin lupaehto alitettiin kolmella mittauskerralla neljästä. Rikkivetypitoisuus ylitti sallitun määrän kolmella mittauskerralla neljästä, ja metyylimerkaptaanin pitoisuus ylittyi lievästi kaikilla mittauskerroilla.

Lupaehtojen ylityksistä tehtiin ilmoitus valvovalle viranomaiselle.

vk2016_vaikutukset_ilmaan.jpg