kodin_lajitteluohjeet.png

TALOUDELLINEN VASTUU

Lakeuden Etappi Oy:n tilikauden 2016 liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (23,4 miljoonaa vuonna 2015), jossa laskua edellisvuoteen oli 7,2 prosenttia. Liiketulos pysyi edellisen vuoden tasolla johtuen mm. käsittelypalvelujen tehostumisesta.

Liikevaihtoa laski tuhkan käsittelyn siirtyminen seuraavalle tilikaudelle. Biokaasulaitoksen käyttökulut laskivat edelleen, saavuttaen asetetut tavoitteet.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai koko ajan tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

 

Investoinnit

Kuluneella tilikaudella investoitiin muun muassa jätehuoltokeskuksen kenttiin ja kompostointitoimintaan, jäteasemien kalustoon, tietojärjestelmiin sekä biokaasulaitoksen toimitilojen kunnostamiseen. Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien kuoletusaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti. Biokaasulaitoksen investoinnit on katettu sopimuskuntien jätevedenpuhdistamoiden perusmaksutuotoilla.

 

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta vero-varoin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudattaa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa jäsenkunnissa jätemaksut ovat saman suuruiset. Lakisääteisen toiminnan lisäksi Etappi tarjoaa myös monipuolisia käsittelypalveluja sekä jätehuollon järjestämisen konsultointia, koulutusta ja neuvontaa.

 

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksut ovat kuntaliiton valtakunnallisen vertailun mukaan laskeneet toteutettujen käsittelymaksujen hinnanalennusten johdosta. Säädösten edellyttämien investointien toteutusvaiheet, erilaiset jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmät ja hyötykäyttöasteet sekä toimialueiden asukastiheyksien ja palvelutarjonnan erot vaikeuttavat jätemaksujen vertailua eri yhtiöiden välillä.

 

Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä, kuljetuksissa sekä energiana hyödyntämisessä.

Kustannusrakenne vuonna 2016

Jäteastia 240 litraa.

vk2016_kustannusrakenne.png

Tärkeimmät tunnusluvut

vk2016_tarkeimmattunnusluvut.png