vk2016_vaikutuksetveteen.jpg

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET VETEEN

Etapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätehuoltokeskuksen ulkopuolisten pinta- ja pohjavesien tarkkailua suorittaa Ramboll Analytics Oy. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettava vesi tutkitaan kunnan toimesta vähintään kerran kuukaudessa. Ahma Ympäristö Oy analysoi kyseiset näytteet.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin kuudesta ojapisteestä jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolelta otettavin näyttein. Tuomiluoman veden laatu jätehuoltokeskusalueen ylä- ja alapuolen välillä oli hyvin samanlaista. Tarkkailutulosten perusteella jätehuoltokeskusalueen vaikutusta ei vuonna 2016 ollut havaittavissa Tuomiluoman vedenlaadussa. Pintavesien osalta vuonna 2016 tehtiin ensimmäisen kerran yhteistarkkailua viereisellä teollisuusalueella olevan Revisol Oy:n kanssa.


Pohjavedet

Pohjavesien laatua tutkittiin kuudesta havaintoputkesta, kahdesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Havaintoputket 1 ja 2 ovat taustapisteitä. Pohjavesinäytteistä analysoitujen aineiden pitoisuudet alittivat ympäristölaatunormit kaikilla näytekerroilla.


 

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet

Etapin jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2016 aikana 128 031 m³ jätevettä (115 793 m³ vuonna 2015). Siirtopumppaamosta otetaan kokoomanäyte Ilmajoen kunnan toimesta vähintään kerran kuukaudessa. Näytteenottotiheys perustuu virtaamaan. Biokaasulaitoksen esikäsitellystä jätevedestä sekä esikäsittelyyn johdetusta jätevedestä otetaan näytteet kuukausittain.

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan ilmastinjärjestelmän avulla.

Tasausallas 3 tyhjennettiin touko–kesäkuussa tarkistusta ja pohjasakkojen poistoa varten.

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava allaolevat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen.

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylittyivät vuoden 2015 aikana kolmella vuosineljänneksillä fosforikuormituksen osalta. Muilta osin raja-arvot alittuivat. Ylityksistä on raportoitu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty viereisessä taulukossa.

Vuoden 2016 aikana biokaasulaitoksen prosessivesien kierrätystä tehostettiin laitoksella, jolloin puhdistamolle johdettavan veden määrä laski ja samalla myös fosforikuormitus väheni. Veden kierrätys ehti olla vuonna 2016 kahdeksan kuukauden ajan käytössä ja vettä saatiin kierrätettyä noin 2 700 m³, eli sama määrä säästettiin puhdasta vettä.


Hulevesien laatu pysyi hyvänä

Tasausaltaaseen 1 johdetaan hulevedet mm. autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet johdetaan läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Laatukriteerit täyttyivät jokaisella johtamiskerralla.

Vuonna 2015 Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin luontoon vettä 40 130 m³, vastaavasti vuonna 2015 johdettiin luontoon 38 597 m³ (181 kg typpeä (176 kg vuonna 2015) ja fosforia 14,9 kg (16,7 kg vuonna 2015)).

Jätehuollon toimija Revisol sijaitsee jätehuoltokeskuksen yläpuolella ja sen toiminnan vaikutus näkyy eniten yläpuolisissa tarkkailupisteissä. Ramboll Oy:n laatiman tarkkailuraportin mukaan Revisolilla ja Etapin ravinnekuormitukset pintavesiin ovat samaa suuruusluokkaa.

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot

vk2016_kunnanviemariinjohdettava_taulukko.png

Tarkkailujaksojen kuormitukset

vk2016_tarkkailujakson_kuormitukset_taulukko.png