eRoves_kuvitus_tausta.jpg

Kuvaus jäteyhtiöstä

Kehityshankkeet

Vaaka-Varastoprojekti

Jätteen punnituksen ja varastonhallinnan kehittämiseksi käynnistettiin vuoden aikana Vaaka-varastoprojekti yhteistyössä neljän muun jäteyhtiön kanssa. Yhteistyötä Etapin kanssa projektissa tekevät Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Rosk’n Roll Oy ja Vestia Oy.

Vuoden 2017 aikana projektissa tehtiin esimäärittelyvaihe, jossa tarkennettiin tavoitetila. Vuoden aikana kerättiin tietoa eri ohjelmatoimittajien tavoista ja mahdollisuuksista toteuttaa hanke. Projekti jatkuu vuoteen 2020 saakka, jolloin on tavoitteena, että käytössä olisi jätehuoltoa palveleva nykyaikainen punnitus ja varastonhallintajärjestelmä.

 

Seinäjoki 2020

Seinäjoki 2020 -projekti käynnistyi vuonna 2017 ja sen tavoitteena on rakentaa uusi asiakaslähtöinen ja ympärivuorokautisessa käytössä oleva jätteen vastaanottoasema Seinäjoelle. Kierrätysasema tulee olemaan resurssiviisas ja energiaomavarainen sekä toiminnoiltaan mahdollisimman pitkälle automatisoitu.

Vuoden aikana kierrätysaseman suunnittelu painottui toimintojen sijoittelun ja rakentamisen suunnitteluun. Samanaikaisesti käynnistyi sekä  asiakaskokemuksen että teknisten järjestelmien määrittely.

eRoves

eRoves -hankkeen tarkoitus on selvittää, voidaanko Seinäjoen Roveksen teollisuusalueelle toteuttaa uusiutuvaa energiaa ja kiertotalouden periaatteita hyödyntävä energiaomavarainen yritysyhteisö. Hanke on aloitettu syyskuussa 2018 ja se päättyy 31.1.2020. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto.

Syksyn 2018 aikana selvitettiin aikaisemmista hankkeista saatuja tuloksia ja tulosten hyödynnettävyyttä hankkeessa. Lisäksi tutkittiin uusiutuvan energian tuotantotekniikoita yleisesti, Roveksen alueelle soveltuvia uusiutuvan energian lähteitä, tuotantotekniikoita, energian lyhyen ja pitkän ajan varastointia sekä energianjakelun vaihtoehtoja.

eRoves -hankkeella selvitetään, voidaanko Roveksen alueelle
toteuttaa energiaomavarainen yritysyhteisö.

 


 

Tekstiilikierrätyshanke yhteistyössä Lankava Oy:n kanssa

Tekstiilien keräys- ja kierrätyshanke käynnistettiin elokuussa 2017 ja se päättyi elokuussa 2018. Keräyksessä Lakeuden Etappi keräsi jäteasemilla käytettyjä lakanoita, joista kauhavalainen käsityöalan yritys Lankava Oy tuottaa kierrätysmatonkudetta, Räsykudetta, käsityöharrastajille. Keräysyhteistyö aloitettiin koululaisille suunnatulla kilpailulla, Lakanajahdilla, jonka tuloksena
saatiin noin 1 676 kg lakanoita kierrätykseen. Jäteasemakeräyksellä saatiin kerättyä yhteensä 596 kg lakanoita.

Keräysprojektin tuloksena todettiin, että kierrätykseen kelpaavien lakanoiden kerääminen on haasteellista. Osa lakanoista oli rikkinäisiä ja likaisia, joten niitä ei pystytty kierrättämään. Toisaalta jäteasemakeräyksen lakanakertymä jäi  vähäiseksi, joten osoittautui, että se ei ole tehokas menetelmä kerätä lakanatekstiiliä. Tästä syystä lakanakeräystä ei toistaiseksi jatketa.

Erilliskerätyn biojätteen esikäsittelyn tehostaminen

Erilliskerätyn biojätteen esikäsittelyä ryhdytään tehostamaan laitehankinnalla. Uudella laitteistolla on mahdollista käsitellä raaka-aineita, joita nykyisellään ei voida. Lisäksi polttoon menevän muovi- ja paperijätteen paino alenee, koska biojäte saadaan tarkemmin talteen. Tästä on selvää kustannussäästöä. Laitteiston hankinta on käynnissä ja se asennetaan loppuvuonna 2019.


RAKE-Rakennustietorekisteri

Toukokuussa 2018 Lakeuden Etapissa aloitettiin yhteistyössä Lakeuden jätelautakunnan kanssa RAKE-Rakennustietorekisteri -projekti. Projektin tavoitteena on saattaa jätehuoltoviranomaisen asiakasrekisteri ajantasalle päivittämällä kiinteistöjen puutteelliset tai virheelliset tiedot sekä saamaan kaikki kiinteistöt liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. Projekti päättyy 2019 loppuun
mennessä.

Hyönteisproteiinin (mustasotilaskärpänen) kasvatus biojätettä hyödyntämällä

Erilliskerättyä biojätettä suunnitellaan hyödynnettäväksi hyönteisproteiinin tuotannossa. Vuoden 2018 aikana selviteltiin tarvittavaa tekniikkaa, ruokintaa ja kasvatusolosuhteita. Työtä tehtiin yhteistyössä Luke Jokioisten kanssa. Projekti jatkuu 2019 suunnitelmia tarkentamalla. Hyönteisproteiinia voidaan hyödyntää
esimerkiksi biodieselin valmistuksessa tai muissa teknisissä sovellutuksissa. Mahdollinen tuotanto aloitetaan 2020.

karpaset.jpg
Hankkeella tutkitaan hyönteisten kasvattamista biojätteessä eläinten rehuksi.

 


 

Energiatehokkuussopimus

Vuonna 2018 tuli vuosi täyteen energiatehokkuussopimuksen solmimisesta Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n kanssa. Suurimpia
energiansäästöön vaikuttavia toimenpiteitä olivat biojätteen esikäsittelyn ja lietteen vastaanoton prosessimuutokset sekä valaistusten uusiminen ledivaloihin. Energiatehokkuussopimukseen liittyneet yhtiöt pyrkivät  ähentämään 7,5 prosenttia energiankulutustaan vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen myötä
yhtiö on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja siitä raportoimiseen vuosittain. Energiatehokkuustoimintaa koordinoi Motiva.

eRoves_kuvitus.jpg

Digitaalista jäteneuvontaa nuorille

Syksyllä 2018 käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena oli valita menetelmä, jolla tehostetaan jäteneuvontaa. Digitalisaation avulla jäteneuvontaa tehdään  kiinnostavaksi nykynuorille ja samalla tehostetaan resurssien käyttöä. Projektin tarkoituksena oli selvittää, mitä ratkaisuja jäteneuvonnan muutostarpeisiin on
tarjolla. Projekti saatiin päätöksen alkuvuodesta 2019, jolloin uuden menetelmän toteuttajaksi valittiin Otava Oppimisen palvelut. Valmisteilla olevan oppimateriaalin nimi on ”Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta”.