shutterstock_1349674595_kapea.jpg

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET VETEEN

Etapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui 30.4.2014 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätehuoltokeskuksen ulkopuolisten pinta- ja pohjavesien näytteenotosta vastaa Ramboll Finland Oy, ja näytteet analysoidaan Eurofins Environment Testing Finland Oy:n toimesta. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden näytteenotto suoritetaan kunnan toimesta vähintään kerran kuukaudessa. Kyseiset näytteet analysoidaan Eurofins Nablabs Oy:n toimesta.

Pintavedet

Pintavesien laatua ja määrää tarkkailtiin kuudesta ojapisteestä jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolelta otettavin näyttein. Tuomiluoman vesi oli ravinteikkaampaa ja hygieeniseltä laadultaan heikompi kuin jätehuoltokeskuksen ojapisteiden vedet. Veden laatumuutokset Tuomiluomassa jätehuoltokeskuksen ylä- ja alapuolen välillä olivat erittäin pieniä. Pintavesien osalta tehtiin vuonna 2016 ensimmäisen kerran yhteistarkkailua viereisellä teollisuusalueella olevan Revisol Oy:n kanssa ja sitä toteutettiin myös vuoden 2018 osalta.

Pohjavedet

Pohjavesien laatua tutkittiin kuudesta havaintoputkesta, kahdesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Havaintoputket 1 ja 2 ovat taustapisteitä. Pohjavesinäytteistä analysoitujen aineiden pitoisuudet alittivat ympäristölaatunormit kaikilla näytekerroilla.


 

Alueen ulkopuolelle johdetut vedet

Jätehuoltokeskuksesta johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle  biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2018 aikana 109 716 m³ jätevettä (120 090 m³ vuonna 2017).

Tasausaltaan 2 vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan pintailmastinjärjestelmän avulla.

Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen.

Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylittyivät lievästi vuoden 2018 aikana kolmella vuosineljänneksellä fosforikuormituksen osalta. Muilta osin raja-arvot alittuivat. Ylityksistä on raportoitu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Biokaasulaitoksella jatkettiin vesien kierrätystä edellisen vuoden tapaan. Vuonna 2018 saatiin kierrätettyä yhteensä 7 607 m³. Uutena hankkeena vuonna 2018 selviteltiin ammoniakkiveden talteenottoa. Ammoniakkiveden talteenotolla tavoitellaan jätevesisäästöjä. 2018 kesällä testattiin jätevedenpuhdistamolla
innovatiivista keksintöä, jolla tavoiteltiin jäteveden suodatusta sähköllä.  Hankkeella tavoiteltiin fosforipäästöjen redusointia. Kokeilun tulokset  osoittautuivat erinomaiseksi ja laitteiston hankintaa punnitaan tämän vuoden aikana. Jäteveden puhdistus biokaasulaitoksella toimii edellisen vuoden tapaan. Demonprosessissa päästiin typen reduktion osalta tavoitteeseen koko vuoden osalta.

Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot

sivu24_taulukko1.jpg

Tarkkailujaksojen kuormitukset (kg/d)

sivu_24_taulukko2.jpg

Hulevesien laatukriteerit täyttyivät

Tasausaltaaseen 1 johdetaan hulevedet autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet johdetaan läheiseen Meraojaan, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Laatukriteerit täyttyivät jokaisella johtamiskerralla.

Vuonna 2018 jätehuoltokeskuksesta johdettiin luontoon vettä 6 450 m3, vastaavasti vuonna 2017 johdettiin luontoon 17 360 m3 (25 kg typpeä (65 kg vuonna 2017) ja fosforia 1,8 kg (7,5 kg vuonna 2017)).