kodin_lajitteluohjeet.png

TALOUDELLINEN VASTUU

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 22,1 miljoonaa euroa (21,9 milj. vuonna
2017), jossa nousua oli 0,9 prosenttia.

Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 3 253 598,96 euroa (2 024 567,07 euroa). Tilikauden tulos on 3 091 432,30 euroa (2 032 542,22 euroa).

Kannattavuus on saatu pysymään edelleen hyvällä tasolla, muun muassa palvelu- ja käsittelyprosesseja kehittämällä.

Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai koko ajan tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja.

Investoinnit

Vuoden 2018 aikana investointeja tehtiin maltillisesti 586 560 eurolla.  Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat jätehuoltokeskuksen vesienhallinnan automaatioon, toimistorakennuksen vesikattoremonttiin, vaaka-varasto ohjelmiston kehittämiseen ja jätteiden vastaanottokalustoon.

Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla
sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien
kuoletusaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole
nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti. Biokaasulaitoksen investoinnit on katettu sopimuskuntien jätevedenpuhdistamoiden perusmaksutuotoilla.

Jätemaksut

Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja.
Yhtiön kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä
maksuilla. Toimintaa ei tueta verovaroin, vaan lakisääteinen toiminta perustuu
omakustannusperiaatteeseen.

Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että yhtiö noudattaa kuntien yhteisen
jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa jäsenkunnissa jätemaksut
ovat saman suuruiset. Yhtiö toteuttaa kuntien lakisääteistä jätehuoltopalvelua
asukkaille. Siihen kuuluvat jätteen kuljetus, kierrätys, hyödyntäminen, tiedotus ja
jäteneuvonta.

Jätehuollon kustannusten vertailtavuus

Etapin jätemaksut ovat kuntaliiton valtakunnallisen vertailun mukaan laskeneet
toteutettujen käsittelymaksujen hinnanalennusten johdosta. Säädösten edellyttämien investointien toteutusvaiheet, erilaiset jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmät ja hyötykäyttöasteet sekä toimialueiden asukastiheyksien ja palvelutarjonnan erot vaikeuttavat jätemaksujen vertailtavuutta eri yhtiöiden  välillä.

Yhtiön toiminnan taloudelliset vaikutukset

Jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta Lakeuden Etapin
rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä, kuljetuksissa sekä energian hyödyntämisessä.

Kustannusrakenne vuonna 2018

Jäteastia 240 litraa.

etappi7.PNG