shutterstock_420394765.jpg

Ympäristövastuu

VAIKUTUKSET ILMAAN

Jäteätehuoltokeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasujen tarkkailua on tehty vuodesta 2006 lähtien, ja vuonna 2018 tarkkailua jatkettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaatopaikkakaasut ohjataan loppusijoitusalueella kahteen soihtuun.

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 prosentin reduktio, tai että hajupitoisuus ei ylitä 2 000 hajuyksikköä/m3 poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm ja poistokaasut saavat sisältää rikkivetyä ja metyylimerkaptaania enintään 0,1 ppm. Mittauksia tehdään toistaiseksi neljä kertaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen hajukaasupesurin rikkihapon syöttöä jatkettiin vuonna 2018. Haisevien rikkiyhdisteiden vähentämiseksi otettiin maaliskuussa koekäyttöön otsonointi, mikä oli mukana kolmella mittauskerralla. Rikkihapon ja otsonoinnin yhteiskäyttö aiheutti hieman ammoniakin nousua biosuotimella, joten niiden
annostelua pyrittiin optimoimaan kokeilujakson aikana. Kesäkuussa biosuotimella otettiin käyttöön pintakastelujärjestelmä, jolla saadaan pidettyä biosuotimen kosteus tasaisempana.

Biokaasulaitoksen hajumittaukset tehtiin vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Vaadittuun hajupäästön reduktioon päästiin toisella ja kolmannella mittauskerralla. Ammoniakin lupaehto ylitettiin lievästi kolmella mittauskerralla. Rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet ylittivät raja-arvon lievästi ensimmäisellä mittauskerralla. Lupaehtojen ylityksistä tehtiin ilmoitus valvovalle viranomaiselle.

jatehuoltokeskus_jatk.jpg